Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [91/154]
91
sr
sr
Originalno uputstvo za rad.
Upotrebljeni simboli, skraćenice i pojmovi.
Simbol, znak Objašnjenje
Rotirajuće delove električnog alata ne dodirivati.
Neizostavno čitajte priložena dokumenta kao uputstvo za rad i opšta sigurnosna
upozorenja.
Sledite uputstva u sledećem tekstu ili grafici!
Pre ovoga radnog zahvata ukloniti akumulator iz električnog alata. Inače postoji opasnost
od povredjivanja nenamernim kretanjem električnog alata.
Pri radu koristite zaštitu za oči.
Pri radu koristite zaštitu za sluh.
U radu koristite zaštitu za ruku.
Ne punite oštećene akumulatore.
Ne izlažite akumulator vatri. Zaštitite akumulator od toplote, na primer i od trajnog
sunčevog zračenja.
Obratite pažnju na uputstva u sledećem tekstu!
Dodatna informacija.
Podruèje zahvata
Potvrdjuje usaglašenost električnog alata sa smernicama Evropske Zajednice.
Ovaj simbol potvrdjuje certifikat ovoga proizvoda u SAD i Kanadi.
Ovo upozorenje pokazuje moguću opasnu situaciju, koja može uticati na najozbiljnije
povrede ili smrt.
Recycling-Znak: označava materijale koji se mogu reciklirati
Prikazane električne alate i druge elektrotehničke i električne proizvode sakupljajte
odvojeno i odvozite na reciklažu koja odgovara zaštiti čovekove okoline.
Tip akumulatora
1. Brzina /2. Brzina /3. Brzina /4. Brzina
Presek bušenja u čeliku
Presek bušenja u drvetu
Presek bušenja u kamenu
Zatezno područje stezne glave
Presek zavrtanja
Težina prema EPTA-Procedure 01/2003
* Težina sa držačem umetaka sa brzom promenom i akumulatorom
Bez broja obrtaja
3. 4.
Fe
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 91 Friday, April 26, 2013 9:24 AM