Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [93/154]
93
sr
Zabranjeno je zavrtati tablice i znake na električni alat ili
ih nitovati. Oštećena izolacija ne pruža neku zaštitu
protiv električnog udara. Upotrebljavajte lepljive tablice.
Ne upotrebljavajte neki pribor koji nije specijalno
proizveden od proizvodjača električnog alata ili odobren.
Siguran rad nije samo zbog toga, što neki pribor odgovara
Vašem električnom alatu.
Čistite redovno otvore za provetravanje električnog alata
sa nemetalnim alatima. Motorna duvaljka vuče vazduh u
kućište. Ovo može kod prekomernog sakupljanja
metalne prašine prouzrokovati električnu opasnost.
Ne gledajte nikada sa malih rastojanja u svetlo lampe
električnog alata. Ne upravljajte svetlo lampe nikada na
oči drugih osoba, koje se nalaze u blizini. Zračenje koje
proizvodi svetlosno sredstvo može biti štetno za oko.
Ne upravljajte električni alat na sebe samog, druge osobe
ili životinje. Postoji opasnost od povrede usled oštrih ili
vrelih upotrebljenih alata.
Upotreba i rad sa akumulatorom
(akumulatorski blok).
Da bi izbegli opasnosti kao što su opekotine, požar,
eksploziju, povrede kože i druge povrede pri ophodjenju
sa akumulatorom, obratite pažnju na sledeća uputstva:
Akumulatori se ne smeju rastavljati, otvarati ili
smanjivati. Ne izlažite akumulatore mehaničkim udarima.
Pri oštećenju i nestručnoj upotrebi akumulatora mogu
izlaziti štetna isparenja i tečnosti. Isparenja mogu
nadraživati disajne puteve. Tečnost akumulatora koja
izlazi može uticati na nadražaje kože ili opekotine na
koži.
U slučaju da iz oštećenog akumulatora izadje tečnost i
ovlaži ivične predmete, prekontrolišite odgovarajuće
delove, očistitre ih ili ih u datom slučaju zamenite.
Ne izlažite akumulator toploti ili vatri. Ne čuvajte
akumulator na sunčevom svetlu.
Izvadite akumulator tek onda iz njegovog originalnog
pakovanja, kada treba da se koristi.
Izvadite akumulator pre rada na električnom alatu iz
električnog alata. Ako električni alat krene slučajno,
postoji opasnost od povreda.
Izvadite akumulator samo pri isključenom električnom
alatu.
Držite akumulatore što dalje od dece.
Držite akumulator čist i zaštićen od vlage i vode. Čistite
zaprljane priključke akumulatora i električnog alata sa
nekom suvom, čistom krpom.
Upotrebljavajte samo neoštećene originalne FEIN-
akumulatore, koji su odredjeni za Vaš električni alat. Pri
radu sa i punjenju pogrešnih, oštećenih, popravljanih ili
doradjenih akumulatora, imitacija i stranih fabrikata
postoji opasnost od požara i/ili opasnost od eksplozije.
Sledite sigurnosne savete u uputstvu za rad uredjaja za
punjenje akumulatora.
Vibracije ruke i šake
Nivo vibracija naveden u ovim upozorenjima je izmeren
prema jednom mernom postupku koji je standardizovan
u EN 60745 i može se upotrebiti za poredjenje
električnih alata jedan sa drugim. Pogodno je i za
privremenu procenu opterećenja vibracijama.
Navedeni nivo vibracija predstavlja glavne primene
električnog alata. Ako se svakako električni alat
upotrebljava za druge namene, sa upotrebljenim alatima
koji odstupaju ili nedovoljnim održavanjem, može nivo
vibracija odstupati. Ovo može opterećenje vibracijama
značajno povećati preko celog radnog vremena.
Za neku tačnu procenu opterećenja vibracijama trebalo bi
uzeti u obzir i vreme, u kojem je uredjaj isključen, ili
doduše radi, medjutim nije stvarno u upotrebi. Ovo
može značajno redukovati opterećenje vibracijama preko
celog radnog vremena.
Utvrdite dodatne sigurnosne mere za zaštitu radnika pre
delovanja vibracija kao na primer: Održavanje električnih
alata i alata za upotrebu, održavajte ruke tople,
organizacija radnog postupka.
Ophodjenje sa opasnom prašinom
Kod rada sa skidanjem materijala sa ovim alatom nastaju
prašine, koje mogu biti opasne.
Dodir ili udisanje nekih prašina na primer azbesta i
materijala koji sadrže azbest, prezama koji sadrže olovo,
metala, nekih vrsta drveta, minerala, čestica silikata
materijala koji sadrže kamen, rastvarača za boju, sredstava
za zaštitu drveta, sredstava za upotrebu vodenih vozila
može izazvati kod osoba alergijske reakcije i/ili obolenja
disajnih puteva, rak, oštećenja rasplodjavanja. Rizik usled
udisanja prašine zavisi od ekspozicije. Koristite jedno
usisivanje koje odgovara nastaloj prašini kao i ličnu
zaštitnu opremu i pobrinite se za dobro provetravanje
radnog mesta. Prepustite rad sa azbestnim materijalom
samo stručnjacima.
Drvenu prašinu i prašinu lakih metala, vreme mešavine
brušene prašine i hemijskih materijala mogu pod
nepovoljnim uslovima podleći samopaljenju ili
prouzrokovati eksploziju. Izbegavajte varničenje u pravcu
rezervoara sa prašinom kao i pregrevanje električnog
alata i materijala koji se brusi, praznite na vreme rezervar
za prašinu, pazite na uputstva za preradu proizvodjača
materijala kao i na propise koji važe u Vašoj zemlji za
materijale koje treba preradjivati.
Uputstva za rad.
Aktivirajte preklopnik za pravac obrtaja i prekidač za
biranje brzine samo u stanju mirovanja motora.
Pomerite prekidač za biranje brzine uvek do graničnika.
Električni alat se inače može oštetiti.
Termičko preopterećenje električnog alata se pokazuje
treperenjem LED-a u dršci.
Kod preopterećenja isključuje se električni alat.
Dovedite preklopnik smera okretanja u srednju poziciju
da bi izbegli slučajno puštanje u rad, na primer pri
transportu.
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 93 Friday, April 26, 2013 9:24 AM