Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [125/154]
125
lv
šķīdinātāji, koksnes konservanti un pretapaugšanas
līdzekļi, ar kuriem tiek apstrādātas ūdens
transportlīdzekļu zemūdens daļas. Saslimšanas riska
pakāpe ir atkarīga no putekļu ieelpošanas ilguma. Lietojiet
putekļu veidam atbilstošas uzsūkšanas ierīces un
individuālo aizsargaprīkojumu, kā arī parūpējieties par
labu ventilāciju darba vietā. Uzticiet azbestu saturošu
materiālu apstrādi tikai profesionāļiem.
Koka un vieglo metālu putekļi, kā arī karsts apstrādājamā
materiāla putekļu un dažu ķīmisko vielu maisījums
noteiktos nelabvēlīgos apstākļos var izraisīt aizdegšanos
vai sprādzienu. Nepieļaujiet dzirksteļu lidošanu putekļu
konteinera virzienā, kā arī elektroinstrumenta un
apstrādājamā materiāla pārkaršanu, savlaicīgi iztukšojiet
putekļu konteineru; ņemiet vērā apstrādājamā materiāla
ražotāja sniegtos norādījumus par materiāla apstrādi un
Jūsu valstī spēkā esošos priekšrakstus, kas attiecas uz
apstrādājamo materiālu.
Norādījumi lietošanai.
Pārvietojiet griešanās virziena pārslēdzēju un pārnesumu
pārslēdzēju tikai laikā, kad nedarbojas dzinējs.
Vienmēr pārbīdiet pārnesumu pārslēdzēju līdz galam.
Pretējā gadījumā elektroinstruments var tikt bojāts.
Par elektroinstrumenta termisko pārslodzi liecina
mirgojoša mirdzdiode uz tā roktura.
Pārslodzes gadījumā elektroinstruments izslēdzas.
Lai novērstu instrumenta nejaušu ieslēgšanos, piemēram,
transportēšanas laikā, pārvietojiet griešanās virziena
pārslēdzēju vidējā stāvoklī.
Elektroniska izslēgšanās pie izvēlētās griezes
momenta vērtības (skatīt lappuses 8 9).
Veiciet griezes momenta iestatīšanu vienīgi laikā, kad
instrumenta dzinējs nedarbojas.
Griezes momentam sasniedzot iestatīto vērtību,
instrumenta dzinējs izslēdzas un skan tonālais signāls. Lai
turpinātu ieskrūvēšanu pēc dzinēja izslēgšanās, atlaidiet
ieslēdzēju un tad to no jauna nospiediet.
Tonālo signālu var pēc vēlēšanās ieslēgt un izslēgt.
Ja darba laikā griezes momenta regulators atrodas stāvoklī
“ , dzinēja elektroniska izslēgšanās nenotiek.
Lai panāktu labus darba rezultātus, pietiekoši stipri
spiediet elektroinstrumentu pie ieskrūvējamās skrūves
galvas.
Apiešanās ar akumulatoru.
Lietojiet un uzlādējiet akumulatoru tikai tad, ja tā
temperatūra atrodas darba temperatūras diapazona
robežās, kas ir 0 °C 45 °C (32°F – 113°F). Akumulatora
temperatūrai jātrodas darba temperatūras diapazona
robežās jau uzlādes procesa sākumā.
Akumulatora uzlādes pakāpes patiesā procentuālā vērtība
tiek parādīta tikai pie izslēgta elektroinstrumenta dzinēja.
Akumulatora dziļās uzlādes gadījumā elektroniskais
mezgls automātiski izslēdz elektroinstrumenta dzinēju.
Uzturēšana darba kārtībā un klientu
apkalpošanas dienests.
Ekstremālos darba apstākļos, izmantojot
elektroinstrumentu metāla apstrādei, tā
korpusa iekšpusē var uzkrāties strāvu vadoši
putekļi. Pietiekoši bieži caur ventilācijas atverēm izpūtiet
elektroinstrumenta iekšpusi ar sausu, saspiestu gaisu, kas
nesatur eļļu.
Šā elektroinstrumenta aktuālais rezerves daļu saraksts ir
atrodams interneta vietnē www.fein.com.
Vajadzības gadījumā lietotājs var saviem spēkiem
nomainīt šādas daļas:
nomaināmos darbinstrumentus, akumulatoru
Garantija.
Garantija izstrādājumam tiek noteikta atbilstoši spēkā
esošajai tās valsts likumdošanai, kurā izstrādājums ir ticis
laists pārdošanā. Bez tam firma FEIN nosaka
izstrādājumam garantiju atbilstoši FEIN garantijas
deklarācijai.
Elektroinstrumenta piegādes komplektā var netikt
iekļautas visas šajā lietošanas pamācībā aprakstītās un
attēlotās daļas.
Atbilstības deklarācija.
Firma FEIN ar pilnu atbildību deklarē, ka šis izstrādājums
atbilst šīs lietošanas pamācības pēdējā lappusē minētajām
spēkā esošajām direktīvām.
Tehniskā dokumentācija no: C. & E. FEIN GmbH,
C-DB_IA, D-73529 Schwäbisch Gmünd
Vides aizsardzība, atbrīvošanās no
nolietotajiem izstrādājumiem.
Nolietotie elektroinstrumenti, to iesaiņojums un
piederumi jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi
nekaitīgā veidā.
Akumulatori jānogādā otrreizējai pārstrādei tikai izlādētā
stāvoklī.
Ja akumulatori nav pilnīgi izlādēti, tie jāpasargā no
iespējama īsslēguma, pārlīmējot pāri kontaktiem līmlenti.
Mirdzdiodes
indikators
Nozīme Darbība
1–4 zaļās
mirdzdiodes
Norāda
procentuālo
uzlādes pakāpi
Cēlonis
Sarkan
ā
mirdzdiode
deg pastāvīgi
Akumulators ir
gandrīz izlādēts
Uzlādējiet
akumulatoru
Sarkanā
mirdzdiode
mirgo
Akumulators
nav gatavs
darbam
Nogaidiet, līdz
akumulatora
temperatūra atgriežas
darba temperatūras
diapazona robežās,
un tad to uzlādējiet
Mirdzdiodes
indikators
Nozīme Darbība
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 125 Friday, April 26, 2013 9:24 AM