Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [75/154]
75
sk
sk
Originálny návod na použitie.
Používané symboly, skratky a pojmy.
Symbol, značka Vysvetlenie
Nedotýkajte sa rotujúcich súčiastok ručného elektrického náradia.
Bezpodmienečne si prečítajte priloženú dokumentáciu ako Návod na použitie a
Všeobecné bezpečnostné predpisy.
Dodržiavajte pokyny uvedené v priloženom texte alebo na obrázkoch!
Pred týmto pracovným úkonom vyberte z ručného elektrického náradia akumulátor. Inak
hrozí následkom neúmyselného rozbehnutia ručného elektrického náradia
nebezpečenstvo poranenia.
Pri práci používajte pomôcku na ochranu zraku.
Pri práci používajte chrániče sluchu.
Pri práci používajte pracovné rukavice.
Nenabíjajte žiadne akumulátory, ktoré sú poškodené.
Nevystavujte akumulátor ohňu. Chráňte akumulátor pred horúčavou, napr. aj pred
trvalým slnečným žiarením.
Dodržiavajte upozornenia uvedené vo vedľajšom texte!
Dodatočná informácia.
Uchopovacia časť náradia
Potvrdzuje konformitu ručného elektrického náradia so smernicami Európskeho
spoločenstva.
Tento symbol potvrdzuje certifikáciu tohto výrobku v USA a v Kanade.
Toto upozornenie poukazuje na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vážnym
poraneniam alebo môže spôsobiť smrť.
Recyklovacia značka: označuje opätovne použiteľné materiály
Vyradené ručné elektrické náradie a iné elektrické a elektrotechnické výrobky zbierajte
ako triedený odpad a dajte ich na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného
prostredia.
Typ akumulátora
1. stupeň/2. stupeň/3. stupeň/4. stupeň
Vŕtací priemer do ocele
Vŕtací priemer do dreva
Vŕtací priemer do kameňa
Upínací rozsah skľučovadla
Priemer skrutky
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003
* Hmotnosť s rýchlovýmenným držiakom skrutkovacích hrotov
3. 4.
Fe
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 75 Friday, April 26, 2013 9:24 AM