Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [77/154]
77
sk
Používajte osobné ochranné prostriedky. Podľa druhu
použitia náradia používajte ochranný štít na celú tvár, štít
na oči alebo ochranné okuliare. Pokiaľ je to primerané,
používajte ochrannú dýchaciu masku, chrániče sluchu,
pracovné rukavice alebo špeciálnu zásteru, ktorá Vás
uchráni pred odletujúcimi drobnými čiastočkami brusiva
a obrábaného materiálu. Predovšetkým oči treba chrániť
pred odletujúcimi cudzími telieskami, ktoré vznikajú pri
rôznom spôsobe používania náradia. Ochrana proti
prachu alebo ochranná dýchacia maska musia
predovšetkým odfiltrovať konkrétny druh prachu, ktorý
vzniká pri danom druhu použitia náradia. Keď je človek
dlhšiu dobu vystavený hlasnému hluku, môže utrpieť
stratu sluchu.
Zabezpečte obrobok. Obrobok upnutý pomocou
upínacieho zariadenia je bezpečnejší ako ten, ktorý
pridržiavate rukou.
Pri práci ručné elektrické náradie dobre držte.
Krátkodobo môžu vznikať veľké reakčné momenty.
Neobrábajte žiaden materiál, ktorý obsahuje azbest.
Azbest sa považuje za rakovinotvorný.
Je zakázané skrutkovať alebo nitovať na ručné elektrické
náradie nejaké štítky alebo značky. Poškodená izolácia
neposkytuje žiadnu ochranu pred zásahom elektrickým
prúdom. Používajte samolepiace štítky.
Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nebolo
špeciálne vyvinuté alebo schválené výrobcom ručného
elektrického náradia. Bezpečná prevádzka nie je
zaručená iba tým, že sa určité príslušenstvo na Vaše ručné
elektrické náradie hodí.
Pravidelne čistite vetracie otvory ručného elektrického
náradia pomocou nejakých nekovových nástrojov.
Ventilátor elektromotora vťahuje do telesa náradia prach.
V prípade nadmierneho nahromadenia kovového prachu
to môže spôsobiť ohrozenie elektrickým prúdom.
Nikdy nepozerajte z malej vzdialenosti do svetla
pracovnej lampy ručného elektrického náradia. Nikdy
nesmerujte svetlo lampy do očí iných osôb, ktoré sa
nachádzajú v blízkosti pracoviska. Žiarenie, ktoré vydáva
lampa, môže spôsobiť poškodenie zraku.
Nesmerujte ručné elektrické náradie proti sebe samému,
ani na iné osoby alebo na zvieratá. Hrozí nebezpečenstvo
poranenia ostrými alebo horúcimi pracovnými nástrojmi.
Používanie akumulátorov (akumulátorových
blokov) a manipulácia s nimi.
Aby ste sa pri zaobchádzaní s akumulátormi vyhli
nebezpečenstvám ohrozenia zdravia ako popáleniny,
požiar, výbuch, poranenia kože a iné poranenia,
dodržiavajte nasledujúce pokyny:
Akumulátory sa nesmú rozoberať, otvárať ani deliť na
menšie kusy. Nevystavujte akumulátory žiadnym
mechanickým nárazom. V prípade poškodenia alebo
neodborného používania akumulátora môžu z neho
vystupovať zdraviu škodlivé výpary alebo unikať
kvapaliny. Tieto výpary môžu podráždiť dýchacie cesty.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže mať za následok
podráždenie pokožky alebo spôsobiť popáleniny.
Ak kvapalina vytečená z akumulátora zasiahla aj okolité
predmety a súčiastky, zasiahnuté súčiastky skontrolujte
a v prípade potreby ich vyčistite alebo vymeňte.
Nevystavujte akumulátor horúčave alebo ohňu.
Neskladujte akumulátor na priamom slnečnom svetle.
Akumulátor vyberte z originálneho obalu až vtedy, keď ho
bude treba použiť.
Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí
vyberte z náradia akumulátor. Ak by sa ručné elektrické
náradie nekontrolovane rozbehlo, hrozí nebezpečenstvo
poranenia.
Akumulátor vyberajte z ručného elektrického náradia iba
vtedy, keď je náradie vypnuté.
Akumulátory uschovávajte tak, aby k nim nemali prístup
deti.
Akumulátor udržiavajte v čistote a uschovávajte tak, aby
bol chránený pred vlhkosťou a vodou. Znečistené prívody
(kontakty) akumulátora a ručného elektrického náradia
vyčistite suchou a čistou handričkou.
Používajte len originálne akumulátory firmy FEIN, ktoré sú
určené do Vášho ručného elektrického náradia. V prípade
používania a nabíjania nevhodných, poškodených,
opravovaných alebo upravovaných akumulátorov,
rôznych napodobnenín alebo výrobkov iných firiem,
hrozí nebezpečenstvo požiaru a/alebo výbuchu.
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v Návode na
používanie nabíjačky akumulátorov.
Vibrácie ruky a predlaktia
Úroveň vibrácií uvedená v týchto pokynoch bola
nameraná podľa meracieho postupu uvedeného v norme
EN 60745 a možno ju používať na vzájomné
porovnávanie rôznych typov ručného elektrického
náradia. Hodí sa aj na predbežný odhad zaťaženia
vibráciami.
Uvedená hladina zaťaženia vibráciami reprezentuje
hlavné druhy používania tohto ručného elektrického
náradia. Avšak v takých prípadoch, keď sa toto ručné
elektrické náradie využíva na iné druhy použitia, s
odlišnými pracovnými nástrojmi, alebo ak sa podrobuje
nedostatočnej údržbe, môže sa hladina zaťaženia
vibráciami od týchto hodnôt odlišovať. To môže výrazne
zvýšiť zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby.
Na presný odhad zaťaženia vibráciami počas určitého
časového úseku práce s náradím treba zohľadniť doby,
počas ktorých je ručné elektrické náradie vypnuté alebo
doby, keď je náradie síce zapnuté a beží, ale v skutočnosti
nepracuje. Táto okolnosť môže výrazne redukovať
zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby.
Na ochranu osoby pracujúcej s náradím pred účinkami
zaťaženia vibráciami vykonajte ďalšie bezpečnostné
opatrenia, ako sú napríklad: Údržba ručného
elektrického náradia a používaných pracovných
nástrojov, zabezpečenie zachovania teploty rúk,
organizácia jednotlivých pracovných úkonov.
Zaobchádzanie so zdraviu škodlivým prachom
Pri pracovných činnostiach s týmto náradím, pri ktorých
dochádza k úberu materiálu, vzniká prach, ktorý môže
byť zdraviu škodlivý.
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 77 Friday, April 26, 2013 9:24 AM