Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [45/154]
45
el
Για την ακριβή εκτίμηση της επιβάρυνσης από τους
κραδασμούς, κατά τη διάρκεια ενός ορισμένου
χρονικού διαστήματος εργασίας, θα πρέπει να
ληφθούν επίσης υπόψη και οι χρόνοι κατά τη διάρκεια
των οποίων το μηχάνημα βρίσκεται εκτός
λειτουργίας ή λειτουργεί χωρίς όμως στην
πραγματικότητα να χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά την επιβάρυνση από τους
κραδασμούς κατά τη διάρκεια του συνόλου του
χρονικού διαστήματος της εργασίας.
Να καθορίζετε συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας για
την προστασία του χειριστή/της χειρίστριας από την
επίδραση των κραδασμών, για παράδειγμα:
συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων και
παρελκομένων, ζέσταμα των χεριών, οργάνωση των
διαδικασιών εργασίας.
Αντιμετώπιση επικίνδυνων σκονών
Όταν αφαιρείτε υλικό μ’ αυτό το εργαλείο
δημιουργείται σκόνη η οποία μπορεί να είναι
επικίνδυνη.
Το άγγιγμα και η εισπνοή σκόνης από διάφορα υλικά,
π. χ. από αμίαντο και αμιαντούχα υλικά, από
μολυβδομπογιές, από μέταλλα κι από μερικά είδη
ξύλων, από ορυκτά υλικά καθώς και το άγγιγμα και η
εισπνοή σωματιδίων από πυριτικά άλατα υλικών που
περιέχουν πετρώματα, διαλυτών χρωμάτων,
ξυλοπροστατευτικών, Antifouling για θαλάσσια
οχήματα, μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές
αντιδράσεις και/ή ασθένειες των αναπνευστικών
οδών, καρκίνο ή/και βλάβη της γεννητικότητας. Ο
κίνδυνος από την εισπνοή σκόνης εξαρτάται από την
εκάστοτε έκθεση σ’ αυτήν. Να χρησιμοποιείτε
αναρρόφηση κατάλληλη για την εκάστοτε
δημιουργουμένη σκόνη, να φοράτε επίσης έναν
κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό και
να φροντίζετε για τον καλό αερισμό του χώρου
εργασίας. Να αναθέτετε την κατεργασία αμιαντούχων
υλικών πάντοτε σε ειδικώς εκπαιδευμένα άτομα.
Η σκόνη από ξύλα και ελαφρά μέταλλα, καυτά μίγματα
από λειαντική σκόνη και χημικές ουσίες μπορούν, υπό
δυσμενείς συνθήκες, να αυτοαναφλεχθούν και να
εκραγούν. Να αποφεύγετε τη δημιουργία
σπινθηρισμού με φορά προς το δοχείο σκόνης καθώς
και την υπερθέρμανση του ηλεκτρικού εργαλείου και
των υπό λείανση αντικειμένων, να αδειάζετε τακτικά
το δοχείο σκόνης, να τηρείτε τις υποδείξεις
κατεργασίας του παραγωγού του υλικού καθώς και
τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας για τα υπό
κατεργασία υλικά.
Υποδείξεις χειρισμού.
Να χειρίζεστε το διακόπτη αλλαγής φοράς
περιστροφής μόνο όταν το μηχάνημα είναι
ακινητοποιημένο.
Να ωθείτε το διακόπτη επιλογής ταχυτήτων πάντοτε
τέρμα. Διαφορετικά μπορεί να υποστεί βλάβη το
ηλεκτρικό εργαλείο.
Η θερμική υπερφόρτωση του ηλεκτρικού εργαλείου
σηματοδοτείται με αναβόσβημα της φωτοδιόδου στη
λαβή.
Σε περίπτωση υπερφόρτισης το ηλεκτρικό εργαλείο
διακόπτει τη λειτουργία του.
Για να αποφύγετε μια ακούσια εκκίνηση, π. χ. κατά τη
μεταφορά, να θέτετε το διακόπτη αλλαγής φοράς
περιστροφής στη μεσαία θέση.
Ηλεκτρονική απενεργοποίηση της ροπής στρέψης
(βλέπε σελίδες 8 9).
Να ρυθμίζετε τη ροπή στρέψης μόνο όταν ο
κινητήρας είναι ακίνητος.
Μόλις επιτευχθεί η ρυθμισμένη ροπή στρέψης ο
κινητήρας διακόπτει τη λειτουργία του και ηχεί ένα
ακουστικό σήμα. Μετά την απενεργοποίηση αφήστε
ελεύθερο το διακόπτη ON/OFF και πατήστε τον πάλι
για να διεξάγετε το επόμενο βίδωμα.
Το ακουστικό σήμα μπορεί να ενεργοποιηθεί και να
απενεργοποιηθεί.
Όταν εργάζεστε στη βαθμίδα « » η ηλεκτρονική
απενεργοποίηση είναι ανενεργή.
Για την επιτυχία καλών αποτελεσμάτων να πατάτε το
ηλεκτρικό εργαλείο με επαρκή δύναμη επάνω στη
βίδα.
Μεταχείριση της μπαταρίας.
Να χρησιμοποιείτε και να φορτίζετε την μπαταρία
μόνο εντός της εγκεκριμένης περιοχής θερμοκρασίας
λειτουργίας της μπαταρίας από 0°C 45 °C (32 °F
113 °F). Όταν αρχίζει η φόρτιση η θερμοκρασία της
μπαταρίας πρέπει να βρίσκεται εντός της
εγκεκριμένης περιοχής θερμοκρασίας λειτουργίας
της μπαταρίας.
Η πραγματική ποσοστιαία στάθμη φόρτισης της
μπαταρίας δείχνεται μόνο όταν ο κινητήρας του
ηλεκτρικού εργαλείου είναι σταματημένος.
Όταν επίκειται η πλήρης εκφόρτιση της μπαταρίας η
ηλεκτρονική διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του
κινητήρα.
Συντήρηση και Service.
Υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες
εργασίας μπορεί, όταν κατεργάζεστε
μέταλλα, να σχηματιστεί αγώγιμη σκόνη
στο εσωτερικό του ηλεκτρικού εργαλείου. Να
καθαρίζετε συχνά το εσωτερικό του ηλεκτρικού
εργαλείου με φύσημα ξηρού πεπιεσμένου αέρα χωρίς
λάδια μέσω των σχισμών αερισμού.
Ένδειξη
φωτοδιόδου
Σημασία Ενέργεια
πράσινες
φωτοδίοδοι
1–4
ποσοστιαία
κατάσταση
φόρτισης
Λειτουργία
διαρκές
κόκκινο
φως
Η μπαταρία
είναι σχεδόν
άδεια
Φορτίστε την
μπαταρία
κόκκινο
αναβόσβημα
Η μπαταρία
δεν είναι
έτοιμη για
λειτουργία
Αφήστε τη
θερμοκρασία της
μπαταρίας να περιέλθει
στην εγκεκριμένη
περιοχή θερμοκρασίας
λειτουργίας της
μπαταρίας και
ακολούθως φορτίστε
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 45 Friday, April 26, 2013 9:24 AM