Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [85/154]
85
ro
Purtaţi echipament personal de protecţie. În funcţie de
utilizare, purtaţi o protecţie completă a feţei, protecţie
pentru ochi sau ochelari de protecţie. Dacă este cazul,
purtaţi mască de protecţie împotriva prafului, protecţie
auditivă, mănuşi de protecţie sau şorţ special care să
ferească de micile aşchii şi particule de material. Ochii
trebuie protejaţi de corpurile străine aflate în zbor,
apărute în cursul diferitelor aplicaţii. Masca de protecţie
împotriva prafului sau masca de protecţie a respiraţiei
trebuie să filtreze praful degajat în timpul utilizării. Dacă
sunteţi expuşi timp îndelungat zgomotului puternic, vă
puteţi pierde auzul.
Asiguraţi piesa de lucru. O piesă de lucru fixată cu un
dispozitiv de prindere este ţinută mai sigur decât atunci
când o prindeţi numai cu mâna.
Prindeţi strâns scula electrică. Pentru scurt timp pot
apărea forţe de reacţie puternice.
Nu prelucraţi materiale care conţin azbest. Azbestul se
consideră a fi cancerigen.
Este interzisă înşurubarea sau nituirea de plăcuţe şi
embleme pe scula electrică. O izolaţie deteriorată nu
oferă protecţie împotriva electrocutării. Folosiţi etichete
autocolante.
Nu folosiţi accesorii care nu au fost realizate sau
autorizate în mod special de fabricantul sculei electrice.
Utilizarea în condiţii de siguranţă nu este garantată numai
prin faptul că accesoriul resprectiv se potriveşte la scula
dumneavoastră electrică.
Curăţaţi regulat orificiile de aerisire ale sculei electrice
cu unelte nemetalice. Ventilatorul trage praful în carcasă.
Acest fapt poate cauza pericole electrice în cazul
acumulării excesive de pulberi metalice, generând
pericole electrice.
Nu priviţi niciodată de la distanţe mici în lumina lămpii
sculei electrice. Nu îndreptaţi niciodată lumina lămpii
spre ochii altor persoane, aflate în preajmă. Radiaţia
emisă de sursa de lumină poate fi dăunătoare pentru ochi.
Nu îndreptaţi scula electrică spre dumneavoastră, spre
alte persoane sau animale. Există pericol de rănire din
cauza accesoriilor ascuţite sau fierbinţi.
Utilizarea şi manevrarea acumulatorului
(pachetului de acumulatori).
Pentru evitarea situaţiilor periculoase cum ar fi arsurile,
incendiul, explozia, răniri ale pielii şi alte răniri în timpul
manipulării acumulatorilor, vă rugăm să respectaţi
următoarele indicaţii:
Nu este permisă demontarea, deschiderea şi
dezasamblarea acumulatorilor. Nu expuneţi acumulatorii
şocurilor mecanice. În caz de deteriorare a
acumulatorului şi utilizare neconformă destinaţiei, din
acesta se pot degaja vapori şi se pot scurge lichide nocive.
Vaporii pot irita căile respiratorii. Lichidul scurs din
acumulator poate duce la iritaţii sau arsuri ale pielii.
În cazul în care lichidul scurs din acumulatorul deteriorat
a umectat obiectele învecinate, verificaţi piesele
respective, curăţaţi-le sau, dacă este necesar, înlocuiţi-
le.
Nu expuneţi acumulatorul la căldură sau la foc. Nu
depozitaţi acumulatorul în lumina directă a soarelui.
Înainte de a-l utiliza, extrageţi acumulatorul din
ambalajul său original.
Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice,
detaşaţi acumulatorul de pe aceasta. În cazul în care
scula electrică porneşte accidental, există pericol de
rănire.
Detaşaţi acumulatorul de pe scula electrică numai după
ce în prealabil aţi oprit-o.
Ţineţi acumulatorii la loc inaccesibil copiilor.
Păstraţi acumulatorul curat şi protejaţi-l de umezeală şi
apă. Curăţaţi contactele murdare ale acumulatorului şi ale
sculei electrice cu o lavetă uscată, curată.
Folosiţi numai acumulatori intacţi, originali FEIN,
destinaţi sculei dumneavoastră electrice. În timpul
lucrului şi la încărcarea unor acumulatori deterioraţi,
reparaţi sau modificaţi, a unor produse contrafăcute şi de
fabricaţie străină, există pericol de incendiu şi/sau
explozie.
Respectaţi indicaţiile privind siguranţa cuprinse în
instrucţiunile de utilizare ale încărcătorului.
Vibraţii mână-braţ
Nivelul vibraţiilor specificat în prezentele instrucţiuni a
fost măsurat conform unei proceduri de măsurare
standardizate în EN 60745 şi poate fi utilizat la
compararea sculelor electrice între ele.
Nivelul specificat al vibraţiilor se referă la utilizările
principale ale sculei electrice. Desigur în cazul în care
scula electrică va fi folosită pentru alte utilizări, cu
dispozitive de lucru neautorizate sau nu va beneficia de o
întreţinere corespunzătoare, nivelul vibraţiilor poate fi
diferit. Aceasta poate mări considerabil expunerea la
vibraţii calculată pe tot intervalul de lucru.
Pentru o evaluare precisă a expunerii la vibraţii ar trebui
luate în considerare şi perioadele de timp în care scula
electrică este oprită sau este în funcţiune dar nu este
folosită efectiv. Aceasta ar putea reduce semnificativ
expunerea la vibraţii calculată cumulativ pe întregul
interval de lucru.
Adoptaţi măsuri suplimentare privind siguranţa, pentru a
proteja operatorul împotriva efectelor vibraţiilor, ca de
exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor
de lucru, menţinerea la cald a mâinilor, organizarea
raţională a proceselor de lucru.
Manipularea pulberilor periculoase
În timpul operaţiilor de îndepărtare a materialului cu
această unealtă, se degajă pulberi care pot fi periculoase.
Atingerea sau inhalarea anumitor pulberi ca de exemplu
azbest şi materiale care conţin azbest, vopsele pe bază de
plumb, metale, anumite tipuri de lemn, minerale,
particule de silicaţi provenind din materiale de construcţii
din piatră, solvenţi, agenţi de protecţie a lemnului,
vopsele antifouling pentru cisterne, pot provoca reacţii
alergice şi/sau afecţiuni ale căilor respiratorii, cancer,
infertilitate. Riscul generat de inhalarea acestor pulberi
depinde de gradul de expunere la acestea. Folosiţi o
instalaţie de aspirare adecvată tipului de praf degajat
precum şi echipamente personale de protecţie şi asiguraţi
o bună ventilare a locului de muncă. Nu permiteţi
prelucrarea materialelor care conţin azbest decât de către
personal corespunzător calificat.
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 85 Friday, April 26, 2013 9:24 AM