Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [73/154]
73
cs
Neopracovávejte žádný materiál obsahující azbest.
Azbest je karcinogenní.
Je zakázáno šroubovat nebo nýtovat na elektronářa
štítky nebo značky. Poškozená izolace nenabízí žádnou
ochranu proti úderu elektrickým proudem. Použijte
nalepovací štítky.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které nebylo speciálně
vyvinuto nebo povoleno výrobcem elektronářadí.
Bezpečný provoz není dán sám od sebe tím, že
příslušenství lícuje na Vaše elektronářadí.
Pravidelně čistěte větrací otvory elektronářadí
nekovovými nástroji. Ventilátor motoru vtahuje prach do
tělesa. To může způsobit při nadměrném nahromadění
kovového prachu elektrické ohrožení.
Nikdy se z malé vzdálenosti nedívejte do světla svítilny
elektronářadí. Nikdy nemiřte světlem svítilny na oči
jiných osob, jež se nacházejí v blízkosti. Záření, které je
vytvářeno osvětlovacím prostředkem, může být pro oči
škodlivé.
Nesměrujte elektronářadí proti sobě ani jiným osobám či
zvířatům. Existuje nebezpečí zranění od ostrých nebo
horkých pracovních nástrojů.
Používání a zacházení s akumulátorem
(akumulátorovým blokem).
Pro zabránění rizikům, jako spáleniny, požár, výbuch,
poranění kůže a další zranění, dbejte při zacházení s
akumulátory následujících upozornění:
Akumulátory nesmějí být rozebírány, otevírány nebo
rozdrcovány. Nevystavujte akumulátory žádným
mechanickým rázům. Při poškození a neurčeném použití
akumulátoru mohou vystupovat škodlivé výpary a
vytékat kapaliny. Výpary mohou dráždit dýchací cesty.
Vytékající kapalina akumulátoru může vést k
podrážděním kůže nebo popáleninám.
Pokud kapalina vytékající z poškozeného akumulátoru
potřísnila sousední předměty, zkontrolujte dotčené díly,
vyčistěte je nebo je popř. vyměňte.
Akumulátor nevystavujte horku ani ohni. Neuskladňujte
akumulátor na přímém slunečním světle.
Akumulátor vyjměte z originálního obalu až tehdy, když se
má použít.
Před prací na elektronářadí vyjměte z elektronářadí
akumulátor. Pokud se elektronářadí neúmyslně
rozeběhne, existuje nebezpečí zranění.
Akumulátor odejměte pouze při vypnutém elektronářadí.
Udržujte akumulátory daleko od dětí.
Udržujte akumulátor čistý a chráněný před vlhkostí a
vodou. Znečištěné přípojky akumulátoru a elektronářadí
vyčistěte pomocí suchého, čistého hadříku.
Používejte pouze neporušené, originální akumulátory
FEIN, jež jsou určeny pro Vaše elektronářadí. Při nabíjení
a práci s nesprávným, poškozeným, opravovaným nebo
dotvářeným akumulátorem, s napodobeninami a cizími
výrobky existuje nebezpečí požáru a/nebo výbuchu.
Uposlechněte bezpečnostní upozornění v návodu k
obsluze nabíječky akumulátoru.
Vibrace rukou či paží
V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena
podle měřících metod normovaných v EN 60745 a může
být použita pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí
se i pro předběžný odhad zatížení vibracemi.
Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití
elektronářadí. Pokud ovšem bude elektronářadí
nasazeno pro jiná použití, s odlišnými nasazovacími
nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň
vibrací lišit. To může zatíženi vibracemi po celou
pracovní dobu zřetelně zvýšit.
Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být
zohledněny i doby, v nichž je stroj vypnutý nebo sice
běží, ale fakticky není nasazen. To může zatíženi
vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zredukovat.
Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochra
obsluhy před účinkem vibrací jako např.: údržba
elektronářadí a nasazovacích nástrojů, udržování teplých
rukou, organizace pracovních procesů.
Zacházení s nebezpečným prachem
Při pracovních procesech s úběrem materiálu pomocí
tohoto nářadí vzniká prach, který může být škodlivý.
Dotyk nebo vdechnutí některého prachu jako např.
azbestu a materiálů s obsahem azbestu, olovnatých
nátěrů, kovu, některých druhů dřeva, minerálů, částeček
křemičitanů z materiálů s obsahem kamene,
rozpouštědel barev, prostředků na ochranu dřeva,
antivegetativních nátěrů plavidel, může u osob vyvolat
alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest,
rakovinu, poruchy reprodukce. Riziko dané vdechnutím
prachu závisí na expozici. Použijte odsávání určené na
vznikající prach a též osobní ochranné pomůcky a
postarejte se o dobré větrání pracovního místa.
Opracovávání materiálů s obsahem azbestu přenechte
pouze odborníkům.
Dřevěný prach a prach lehkých kovů, horké směsi z
brusného prachu a chemických látek se mohou za
nepříznivých podmínek samy vznítit nebo způsobit
výbuch. Zabraňte odletu jisker ve směru zásobníku
prachu a též přehřátí elektronářadí a broušeného
materiálu, nádobu na prach včas vyprazdňujte, dbejte
upozornění výrobce materiálů k opracovávání a též ve
Vaší zemi platných předpisů pro opracovávané materiály.
Pokyny k obsluze.
Přepínač směru otáčení a přepínač volby stupně převodu
ovládejte pouze za stavu klidu motoru.
Přepínač volby stupně převodu posuňte vždy až na
doraz. Elektronářadí se jinak může poškodit.
Tepelné přetížení elektronářadí je indikováno blikáním
LED v rukojeti.
Při přetížení se elektronářadí vypne.
Aby se zabránilo neúmyslnému uvedení do provozu,
např. při přepravě, dejte přepínač směru otáčení do
střední polohy.
Elektronické odpojení krouticího momentu
(viz strany 8 9).
Krouticí moment nastavujte pouze za stavu klidu
motoru.
Motor se po dosažení nastaveného krouticího momentu
vypne a zazní signální tón. Po nastalém vypnutí uvolněte
spínač a pro další zašroubování jej znovu stlačte.
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 73 Friday, April 26, 2013 9:24 AM