Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [31/154]
31
nl
Voor uw veiligheid.
Lees alle veiligheidswaarschu-
wingen en alle voorschriften.
Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden
opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
Gebruik dit elektrische gereedschap niet voordat u
deze gebruiksaanwijzing en de meegeleverde
„Algemene veiligheidsvoorschriften” (document-
nummer 3 41 30 054 06 1) grondig heeft gelezen en vol-
ledig heeft begrepen. Bewaar deze documentatie voor
later gebruik en geef ze mee wanneer u het elektrische
gereedschap doorgeeft of verkoopt.
Neem ook de geldende nationale arbeidsveiligheidsregels
in acht.
Bestemming van het elektrische gereedschap:
handgevoerde boorschroevendraaier voor het in- en uit-
draaien van schroeven, het vast- en losdraaien van moe-
ren, het boren en schroeven in metaal, hout, kunststof en
keramiek en het snijden van schroefdraad met de door
FEIN goedgekeurde inzetgereedschappen en het door
FEIN goedgekeurde toebehoren zonder toevoer van
water in een tegen weersinvloeden beschermde omge-
ving.
Bijzondere veiligheidsvoorschriften.
Gebruik de bij het gereedschap geleverde extra handgre-
pen. Het verlies van de controle kan tot verwondingen
leiden.
Houd het gereedschap aan de geïsoleerde greepvlakken
vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetge-
reedschap verborgen stroomleidingen kan raken. Con-
tact met een onder spanning staande leiding kan ook
metalen delen van het gereedschap onder spanning zet-
ten en tot een elektrische schok leiden.
Let op verborgen liggende elektrische leidingen en buizen
voor gas en water. Controleer de werkomgeving voor
het begin van de werkzaamheden, bijvoorbeeld met een
metaaldetector.
Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Gebruik
afhankelijk van de toepassing een volledige gezichtsbe-
scherming, oogbescherming of veiligheidsbril. Draag voor
zover van toepassing een stofmasker, een gehoorbe-
scherming, werkhandschoenen of een speciaal schort
dat kleine slijp- en materiaaldeeltjes tegenhoudt. Uw
ogen moeten worden beschermd tegen wegvliegende
deeltjes die bij verschillende toepassingen ontstaan. Een
stof- of adembeschermingsmasker moet het bij de toe-
passing ontstaande stof filteren. Als u lang wordt blootge-
steld aan luid lawaai, kan uw gehoor worden beschadigd.
Zet het werkstuk vast. Een in een spanvoorziening vast-
gezet werkstuk wordt steviger vastgehouden dan in uw
hand.
Hoog toerental
Draaimoment verkleinen
Draaimoment vergroten
Teken Eenheid internationaal Eenheid nationaal Verklaring
U V V Elektrische gelijkspanning
f Hz Hz Frequentie
n
0
/min, min
-1
, rpm, r/min min
-1
Onbelast toerental (bij volledig opgeladen accu)
n
S
/min, min
-1
/min Aantal slagen
M...
Nm Nm Draaimoment (harde/zachte schroefverbinding)
Ø mm mm Diameter van een rond deel
L
pA
dB dB Geluidsdrukniveau
L
wA
dB dB Geluidsvermogenniveau
L
pCpeak
dB dB Piekgeluidsdrukniveau
K...
Onzekerheid
m/s
2
m/s
2
Trillingsemissiewaarde volgens EN 60745
(vectorsom van drie richtingen)
h,D
m/s
2
m/s
2
Gemiddelde trillingswaarde voor boren in metaal
h,ID
m/s
2
m/s
2
Gemiddelde trillingswaarde voor klopboren in
beton
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
Basiseenheden en afgeleide eenheden uit het inter-
nationale eenhedenstelsel SI.
Symbool, teken Verklaring
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 31 Friday, April 26, 2013 9:24 AM