Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [123/154]
123
lv
Jūsu drošībai.
Uzmanīgi izlasiet visus drošības
noteikumus un norādījumus.
Drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var
radīt priekšnoteikumus elektriskajam triecienam, izraisīt
aizdegšanos un/vai būt par cēloni smagam savainojumam.
Uzglabājiet drošības noteikumus un norādījumus
turpmākai izmantošanai.
Nelietojiet šo elektroinstrumentu, pirms uzmanīgi
un ar pilnīgu izpratni nav izlasīta šī lietošanas
pamācība, kā arī tai pievienotie „Vispārējie drošības
noteikumi“ (izdevuma numurs 3 41 30 054 06 1).
Uzglabājiet minētos pavaddokumentus turpmākai
izmantošanai un elektroinstrumenta tālāknodošanas vai
pārdošanas gadījumā nododiet tos jaunajam īpašniekam.
Ievērojiet arī spēkā esošos nacionālos darba aizsardzības
likumdošanas aktus.
Elektroinstrumenta pielietojums:
ar roku vadāma urbjmašīna-skrūvgriezis, kas paredzēta
skrūvju ieskrūvēšanai un izskrūvēšanai, uzgriežņu
pieskrūvēšanai un atskrūvēšanai, urbšanai un skrūvēšanai
metālā, kokā, plastmasā un keramikā, kā arī vītņu
iegriešanai, izmantojot darbinstrumentus un piederumus,
kuru lietošanu atļāvusi firma FEIN, un strādajot bez ūdens
pievadīšanas apstrādes vietai no nelabvēlīgiem laika
apstākļiem pasargātās vietās.
Īpašie drošības noteikumi.
Lietojiet kopā ar elektroinstrumentu piegādāto
papildrokturi. Kontroles zaudēšana pār
elektroinstrumentu var būt par cēloni savainojumiem.
Veicot darbu, kura laikā darbinstruments var skart
slēptus elektriskos vadus, turiet instrumentu tikai aiz
izolētajām virsmām. Darbinstrumentam skarot
spriegumnesošus vadus, spriegums var nonākt arī uz
elektroinstrumenta metāla daļām un kļūt par cēloni
elektriskajam triecienam.
Liels griešanās ātrums
Griezes momenta samazināšana
Griezes momenta palielināšana
Apzīmējums Starptautiskā mērvienība Nacionālā mērvienība Izskaidrojums
U VVElektriskais līdzspriegums
f Hz Hz Frekvence
n
0
/min, min
-1
, rpm, r/min /min Griešanās ātrums brīvgaitā (ar pilnīgi uzlādētu
akumulatoru)
n
S
/min, min
-1
/min Triecienu biežums
M...
Nm Nm Griezes moments (cietam/mīkstam skrūvēšanas
režīmam)
Ømm mm Apaļās daļas diametrs
L
pA
dB dB Trokšņa spiediena līmenis
L
wA
dB dB Trokšņa jaudas līmenis
L
pCpeak
dB dB Trokšņa spiediena pīķa vērtību līmenis
K...
Izkliede
m/s
2
m/s
2
Vibrācijas paātrinājuma vērtība atbilstoši
standartam EN 60745 (vektoru summa trim
virzieniem)
h,D
m/s
2
m/s
2
Vidējais svārstību paātrinājums, veicot urbšanu
metālā
h,ID
m/s
2
m/s
2
Vidējais svārstību paātrinājums, veicot
triecienurbšanu betonā
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min., m/s
2
Pamata un atvasinātās mērvienības atbilst
starptautiskajai mērvienību sistēmai SI.
Simbols, apzīmējums Izskaidrojums
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 123 Friday, April 26, 2013 9:24 AM