Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [81/154]
81
pl
filtrować powstający podczas pracy pył. Oddziaływanie
hałasu przez dłuższy okres czasu, możne doprowadzić
do utraty słuchu.
Należy używać urządzeń mocujących lub imadła do
zamocowania obrabianego przedmiotu. W przypadku,
gdy obrabiany przedmiot trzymany jest w ręku,
bezpieczna obsługa urządzenia jest niemożliwa.
Elektronarzędzie należy mocno trzymać. Możliwe jest
wystąpienie krótkotrwałych wysokich momentów
odrzutu.
Nie należy obrabiać materiału zawierającego azbest.
Azbest jest rakotwórczy.
Zabronione jest przykręcanie lub nitowanie tabliczek i
znaków na elektronarzędziu. Uszkodzona izolacja nie
daje żadnej ochrony przed porażeniem prądem. Należy
używać naklejek.
Nie należy używać osprzętu, który nie został
wyprodukowany lub dopuszczony przez producenta
elektronarzędzia. Fakt, iż dany osprzęt pasuje na
elektronarzędzie nie gwarantuje bezpieczeństwa pracy.
Regularnie należy czyścić otwory wentylacyjne
elektronarzędzia, używając do tego celu narzędzi
niemetalowych. Dmuchawa silnika wciąga kurz do
obudowy. Duże nagromadzenie pyłu metalowego może
spowodować zagrożenie elektryczne.
Nie wolno patrzeć z bliska w światło lampy
elektronarzędzia. Nie wolno w żadnym wypadku świecić
lampą w oczy osb, ktre znajdują się w pobliżu.
Promieniowanie wytwarzane przez źrdło światła może
uszkodzić wzrok.
Nie wolno kierować elektronarzędzia ani w swoim
kierunku, ani w kierunku innych osób lub zwierząt.
Istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia przez ostre lub
gorące narzędzia robocze.
Zastosowanie i obsługa akumulatora
(akumulatora blokowego).
Aby uniknąć zagrożeń takich jak pożar, wybuch,
obrażenia skóry lub inne skaleczenia, należy obchodzić
się z akumulatorem przestrzegając następujących
wskazówek:
Nie wolno rozkładać, otwierać lub przycinać
akumulatorów. Należy chronić akumulatory przed
mechanicznymi uderzeniami. Uszkodzenie akumulatora
lub zastosowanie go w sposób niezgodny z
przeznaczeniem może doprowadzić do wystąpienia
niebezpiecznych oparów lub wycieku niebezpiecznych
substancji. Opary mogą podrażnić drogi oddechowe.
Wyciekający elektrolit może doprowadzić do
podrażnienia skóry lub oparzeń.
Jeżeli wyciekający elektrolit zamoczył znajdujące się w
pobliżu elementy, należy skontrolować zamoczone
elementy, oczyścić je lub w razie potrzeby wymienić.
Akumulator należy chronić przed wysokimi
temperaturami i przed ogniem. Akumulatora nie wolno
przechowywać w nasłonecznionym miejscu.
Akumulator należy wyjmować z oryginalnego
opakowania krótko przed przystąpieniem do jego
eksploatacji.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzędziu należy wyjąć z niego akumulator.
Niezamierzone uruchomienie elektronarzędzia niesie za
sobą niebezpieczeństwo skaleczenia.
Akumulator wyjmować wolno wyłącznie przy wyłączonym
elektronarzędziu.
Akumulatory należy trzymać z dala od dzieci.
Akumulator należy utrzymywać w czystości i chronić go
przed wilgocią i kontaktem z wodą. Zabrudzone styki
akumulatora i elektronarzędzia należy czyścić suchą i
czystą szmatką.
Stosować należy wyłącznie oryginalne akumulatory firmy
FEIN, przeznaczone do danego rodzaju elektronarzędzia.
Podczas pracy z niewłaściwymi, uszkodzonymi,
reperowanymi lub przerabianymi akumulatorami, a także
z podróbkami lub akumulatorami innych producentów,
oraz podczas ich ładowania może dojść do pożaru lub
eksplozji.
Należy stosować się do wskazówek bezpieczeństwa
znajdujących się w instrukcji użytkowania ładowarki
akumulatorów.
Drgania działające na organizm człowieka przez
kończyny górne
Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań pomierzony
został zgodnie z określoną przez normę EN 60745
procedurą pomiarową i może zostać użyty do
porównywania elektronarzędzi. Można go też użyć do
wstępnej oceny ekspozycji na drgania.
Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla
podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli
elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań
lub z innymi narzędziami roboczymi, a także, jeśli nie
będzie wystarczająco konserwowane, poziom drgań
może odbiegać od podanego. Podane powyżej
przyczyny mogą spowodować podwyższenie ekspozycji
na drgania podczas całego czasu pracy.
Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba
wziąć pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest
wyłączone lub, gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest
używane do pracy. W ten sposób łączna (obliczana na
pełny wymiar czasu pracy) ekspozycja na drgania może
okazać się znacznie niższa.
Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa,
mające na celu ochronę operatora przed skutkami
ekspozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia
i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej
temperatury rąk, ustalenie kolejności operacji roboczych.
Obchodzenie się z niebezpiecznymi pyłami
Podczas obróbki ubytkowej za pomocą niniejszego
narzędzia powstają pyły, które mogą stanowić
zagrożenie.
Dotykanie lub wdychanie niektórych rodzajów pyłów,
np. pyłów azbestowych lub z materiałów zawierających
azbest, z powłok zawierających ołów, z metalu, z
niektórych rodzajów drewna, minerałów, cząsteczek
silikatu z materiałów zawierających kamień, środków
zawierających rozpuszczalnik, substancji do ochrony
drewna, farb przeciwporostowych może wywołać
reakcje alergiczne i/lub choroby dróg oddechowych, raka
i zaburzenia związane z płodnością. Ryzyko
spowodowane wdychaniem pyłów zależy od stopnia
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 81 Friday, April 26, 2013 9:24 AM