Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [49/154]
49
da
Rengør ventilationsåbningerne på el-værktøjet med
regelmæssige mellemrum med ikke-metallisk værtøj.
Motorblæseren trækker støv ind i huset. Dette kan føre
til elektrisk fare, hvis store mængder metalstøv opsamles.
Ret aldrig blikket ind i el-værktøjets lampelys fra kort
afstand. Ret aldrig lampelyset ind i øjnene på andre per-
soner, der befinder sig i nærheden. Lysstrålen kan være
skadeligt for øjet.
Ret ikke el-værktøjet mod dig selv, andre personer eller
dyr. Skarpt eller varmt tilbehør kan føre til kvæstelser.
Brug og behandling af akkuen (akkublokke).
Overhold følgende henvisninger for at undgå farer som
forbrænding, brand, eksplosion, hudkvæstelser og andre
kvæstelser som følge af håndtering med akkuerne:
Akkuer må ikke skilles ad, åbnes eller hakkes itu. Udsæt
ikke akkuerne for mekaniske stød. Beskadiges akkuen
eller anvendes den forkert, kan skadelige dampe og
væsker strømme ud. Dampene kan irritere luftvejene.
Udstrømmende akkuvæske kan føre til hudirritation eller
forbrændinger.
Hvis væske strømmer ud af den beskadigede akku og
fugter nærliggende genstande, kontroller da de pågæl-
dende dele, rengør dem eller udskift dem efter behov.
Udsæt ikke akkuen for varme eller ild. Opbevar ikke
akkuen i direkte solstråler.
Tag først akkuen ud af den originale emballage, når den
skal bruges.
Tag akkuen ud af el-værktøjet, før arbejde udføres på el-
værktøjet. Går el-værktøjet utilsigtet i gang, kan man blive
kvæstet.
Fjern kun akkuen, når el-værktøjet er slukket.
Hold akkuer uden for børns rækkevidde.
Hold akkuen ren og beskyt den mod fugtighed og vand.
Rengør akkuens og el-værktøjets snavsede tilslutninger
med en tør, ren klud.
Brug kun intakte originale FEIN akkuer, der er beregnet til
dit el-værktøj. Arbejde med og opladning af forkerte,
beskadigede eller reparerede akkuer, efterligninger og
fremmede fabrikater er forbundet med fare for brand
og/eller fare for eksplosion.
Følg sikkerhedsrådene i brugsanvisningen til akku-lade-
ren.
Hånd-arm-vibrationer
Vibrationsniveauet angivet i disse instruktioner er målt
jævnfør en måleprocedure, normeret i EN 60745, og kan
benyttes til indbyrdes sammenligning af el-værktøj. Den
egner sig desuden til en foreløbig vurdering af vibrations-
belastningen.
Det angivne vibrationsniveau repræsenterer el-værktø-
jets vigtigste anvendelsesformer. Men hvis el-værktøjet
benyttes på anden måde med ikke formålsbestemt tilbe-
hør eller ved utilstrækkelig vedligeholdelse, kan vibrati-
onsniveauet afvige. Derved kan vibrationsbelastningen i
hele arbejdsperioden forøges betydeligt.
Ved en nøjagtig vurdering af vibrationsbelastningen bør
der også tages højde for den tid, hvor værktøjet enten er
slukket eller fortsat er tændt, men ikke er i egentlig brug.
Det kan reducere vibrationsbelastningen i hele arbejds-
perioden betydeligt.
Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyt-
telse af brugeren mod vibrationernes effekt som f.eks.:
Vedligeholdelse af el-værktøj og tilbehør, hold hænderne
varme, organisation af arbejdsprocedurer.
Håndtering med farligt støv
Bruges dette værktøj til materialeafslibende arbejdspro-
cesser, opstår der støv, der kan være farligt.
Berøring eller indånding af nogle former for støv som
f.eks. fra asbest og asbestholdige materialer, blyholdig
maling, metal, nogle træsorter, mineraler, silikatpartikler
med stenholdige materialer, farveopløsende midler, træ-
beskyttelsesmidler, antifouling til vandkøretøjer kan
udløse allergiske reaktioner og/eller luftvejssygdomme,
kræft og forplantningsskader hos personer med allergiske
reaktioner. Risikoen for at indånde støv afhænger af eks-
positionen. Brug en opsugningsmåde, der er afstemt efter
det støv, der opstår, samt personligt beskyttelsesudstyr
og sørg for god udluftning/ventilation på arbejdspladsen.
Overlad altid behandling af asbestholdigt materiale til fag-
folk.
Træstøv og letmetalstøv, varme blandinger af slibestøv og
kemiske stoffer kan under ugunstige betingelser antæn-
des af sig selv og føre til eksplosion. Undgå gnistregn hen
imod støvbeholder samt overophedning af el-værktøjet
og slibegodset, tøm rettidigt støvbeholderen, følg bear-
bejdningshenvisningerne fra materialeproducenten samt
de forskrifter, der gælder i brugslandet for de materialer,
der skal bearbejdes.
Betjeningsforskrifter.
Tryk kun på retningsomskifteren og gearvælgeren, når
motoren står stille.
Skub altid gearvælgeren helt i bund. Ellers kan el-værktø-
jet blive beskadiget.
Overbelastes el-værktøjet termisk, blinker LED-lampen i
ekstrahåndtaget.
El-værktøjet slukker, hvis det overbelastes.
Stil retningsomskifteren i midten for at undgå utilsigtet
ibrugtagning f.eks. under transporten.
Elektronisk frakobling af drejningsmoment
(se side 8 9).
Indstil kun drejningsmomentet, når motoren står stille.
Motoren slukker, når det indstillede drejningsmoment er
nået, og der høres en signaltone. Efter frakoblingen slip
da start-stop-kontakten og tryk på den igen til yderligere
skruearbejde.
Du kan tænde og slukke for signaltonen.
Når der arbejdes med momenttrinnet „ “, gennem-
føres ingen elektronisk frakobling.
Tryk el-værktøjet tilstrækkeligt kraftigt mod skruen for at
opnå et godt arbejdsresultat.
Håntering med akkuen.
Brug og lad kun akkuen i et akku-driftstemperatur-
område mellem 0 °C 45°C (32 °F 113 °F). Akku-
temperaturen skal befinde sig i akku-driftstemperatur-
området, når opladningen går i gang.
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 49 Friday, April 26, 2013 9:24 AM