Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [78/154]
78
sk
Dotyk alebo vdychovanie niektorých druhov prachu,
napr. z azbestu a z materiálov obsahujúcich azbest, z
náteru obsahujúceho olovo, z kovov, niektorých druhov
dreva, minerálov, silikátových častíc materiálov
obsahujúcich kamenivo, z rozpúšťadiel farieb, z
prostriedkov na ochranu dreva, z ochranných náterov
pre vodné dopravné prostriedky môže vyvolať u
niektorých osôb alergické reakcie a/alebo spôsobiť
ochorenie dýchacích ciest, rakovinu a vyvolávať poruchy
plodnosti. Riziko vyvolané nadýchaním sa prachu je
závislé od doby zotrvania v ohrozenom priestore.
Používajte odsávacie zariadenie zodpovedajúce
vznikajúcemu druhu prachu ako aj osobné ochranné
pomôcky a postarajte sa o dobré vetranie pracoviska.
Obrábanie materiálov, ktoré obsahujú azbest,
prenechajte výlučne na odborníkov.
Drevený prach, prach z ľahkých kovov, horúce zmesi
brúsneho prachu a chemických látok sa môžu za
nepriaznivých podmienok samovznietiť, alebo môžu
spôsobiť výbuch. Vyhýbajte sa tomu, aby prúd iskier
smeroval k zásobníku na prach, a zabráňte prehrievaniu
ručného elektrického náradia a brúseného materiálu,
zavčasu vyprázdňujte zásobník na prach, dodržiavajte
pokyny výrobcu materiálu aj predpisy o obrábaní
príslušného materiálu platné vo Vašej krajine.
Návod na používanie.
S prepínačom smeru otáčania manipulujte len vtedy, keď
je motor náradia vypnutý.
Zasúvajte prepínač rýchlostných stupňov vždy až na
doraz. Inak by sa mohlo toto ručné elektrické náradie
poškodiť.
Tepelné preťaženie ručného elektrického náradia je
indikované blikaním diódy LED v rukoväti.
Pri preťažení sa toto ručné elektrické náradie
automaticky vypne.
Nastavte prepínač smeru otáčania do strednej polohy,
aby ste zabránili prípadnému neúmyselnému zapnutiu
ručného elektrického náradia, napríklad pri transporte.
Elektronické vypnutie krútiaceho momentu
(pozri strany 8 9).
Krútiaci moment nastavujte len po zastavení motora
náradia.
Motor sa po dosiahnutí nastaveného krútiaceho
momentu automaticky vypne a súčasne zaznie zvukový
signál. Po uskutočnenom vypnutí uvoľnite vypínač
náradia a stlačte ho znova na uskutočnenie ďalšieho
skrutkového spoja.
Zvukový signál môžete vypínať a zapínať.
Pri práci s krútiacim momentom nastaveným na vŕtanie
“ sa elektronické vypnutie neuskutoční.
Pritláčajte ručné elektrické náradie na skrutku
dostatočnou silou, aby ste dosahovali dobré pracovné
výsledky.
Manipulácia s akumulátorom.
Akumulátor používajte a nabíjajte len v pri teplotách
v rámci rozsahu prevádzkových teplôt akumulátora
0 °C 45 °C (32 °F 113 °F). Na začiatku nabíjania musí
byť teplota akumulátora v rámci rozsahu prevádzkových
teplôt akumulátora.
Skutočný stav nabitia akumulátora v percentách sa
zobrazí iba pri zastavenom motore ručného elektrického
náradia.
Ak by malo nastať hlboké vybitie akumulátora,
integrovaná elektronika motor automaticky zastaví.
Údržba a autorizované servisné stredisko.
Pri extrémnych prevádzkových podmienkach
sa môže pri obrábaní kovov vo vnútri ručného
elektrického náradia usádzať jemný dobre
vodivý prach. Vnútorný priestor ručného elektrického
náradia často pravidelne prefúkajte cez vetracie otvory
suchým tlakovým vzduchom, ktorý neobsahuje olej.
Aktuálny zoznam náhradných súčiastok pre toto ručné
elektrické náradie nájdete na Internete na domovskej
stránke www.fein.com.
V prípade potreby vymeňte nasledujúce súčiastky:
pracovné nástroje, akumulátory
Zákonná záruka a záruka výrobcu.
Zákonná záruka na produkt platí podľa zákonných
predpisov v krajine uvedenia do prevádzky. Firma FEIN
okrem toho poskytuje záruku podľa vyhlásenia výrobcu
FEIN o záruke.
V základnej výbave Vášho ručného elektrického náradia
sa môže nachádzať len časť príslušenstva popísaného
alebo zobrazeného v tomto Návode na používanie.
Vyhlásenie o konformite.
Firma FEIN vyhlasuje na svoju výlučnú zodpovednosť, že
tento produkt sa zhoduje s príslušnými normatívnymi
dokumentmi uvedenými na poslednej strane tohto
Návodu na používanie.
Technické podklady sa nachádzajú na adrese:
C. & E. FEIN GmbH, C-DB_IA,
D-73529 Schwäbisch Gmünd
Ochrana životného prostredia, likvidácia.
Obaly, výrobky, ktoré doslúžili, a príslušenstvo dajte na
recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.
Akumulátory dávajte na predpísanú likvidáciu len vo
vybitom stave.
V takom prípade, keď nie sú akumulátory úplne vybité, na
zabránenie proti skratom zaizolujte ich kontakty
pomocou izolačnej pásky.
Indikácia LED Význam Akcia
1–4 Zelené
diódy LED
percentuálny
stav nabitia
Používanie
(prevádzka)
Trvalé
červené
svetlo
Akumulátor je
takmer prázdny
Akumulátor nabíjajte
Červené
blikajúce
svetlo
Akumulátor nie
je pripravený na
používanie
Zabezpečte teplotu
akumulátora v rámci
teplotách v rámci
rozsahu
prevádzkových teplôt
akumulátora, potom
ho nabíjajte
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 78 Friday, April 26, 2013 9:24 AM