Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [76/154]
76
sk
Pre Vašu bezpečnosť.
Prečítajte si všetky Výstražné
upozornenia a bezpečnostné pokyny.
Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a
pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za
následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar
a/alebo ťažké poranenie.
Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny
starostlivo uschovajte na budúce použitie.
Nepoužívajte toto ručné elektrické náradie
predtým, ako si dôkladne prečítate tento Návod na
používanie ako aj priložené „Všeobecné
bezpečnostné pokyny“ (spisové číslo 3 41 30 054 06 1)
a kým úplne neporozumiete ich obsahu. Uvedené
podklady si dobre uschovajte na neskoršie použitie a v
prípade odovzdania ručného elektrického náradia alebo
predaja inej osobe ich odovzdajte s náradím.
Rovnako dodržiavajte aj príslušné národné ustanovenia o
ochrane zdravia pri práci.
Určenie ručného elektrického náradia:
ručný vŕtací skrutkovač na zaskrutkovávanie a
vyskrutkovávanie skrutiek a matíc a na vŕtanie a
skrutkovanie do kovov, dreva, plastov a keramiky, takti
na rezanie závitov s pracovnými nástrojmi a
príslušenstvom schválenými firmou FEIN na používanie
bez prívodu vody a v prostredí chránenom pred vplyvmi
vonkajšieho podnebia a počasia.
Špeciálne bezpečnostné pokyny.
Používajte prídavné rukoväte, ktoré boli dodané s
náradím. Strata kontroly nad náradím môže mať za
následok poranenie.
Držte ručné elektrické náradie len za izolované plochy
rukovätí, ak vykonávate takú prácu, pri ktorej by mohol
použitý pracovný nástroj natrafiť na skryté elektrické
vedenia. Kontakt s elektrickým vedením, ktoré je pod
napätím, môže dostať pod napätie aj kovové súčiastky
náradia a spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Dávajte pozor na skryté elektrické vedenia, plynové a
vodovodné potrubia. Pred začiatkom práce
prekontrolujte priestor práce napr. pomocou hľadača
kovov.
Nízky počet obrátok
Vysoký počet obrátok
Zmenšiť krútiaci moment
Zväčšiť krútiaci moment
Značka Medzinárodná jednotka Národná jednotka Vysvetlenie
U V V Jednosmerné elektrické napätie
f Hz Hz Frekvencia
n
0
/min, min
-1
, rpm, r/min min
-1
Počet voľnobežných obrátok (pri úplne nabitom
akumulátore)
n
S
/min, min
-1
/min Frekvencia príklepu
M...
Nm Nm Krútiaci moment (tvrdý/mäkký skrutkový spoj)
Ø mm mm Priemer okrúhlej súčiastky
L
pA
dB dB Hladina zvukového tlaku
L
wA
dB dB Hladina akustického tlaku
L
pCpeak
dB dB Špičková hodnota hladiny akustického tlaku
K...
Nepresnosť merania
m/s
2
m/s
2
Hodnota emisie vibrácií podľa normy EN 60745
(súčet vektorov troch smerov)
h,D
m/s
2
m/s
2
stredná hodnota kmitov pre vŕtanie do kovu
h,ID
m/s
2
m/s
2
stredná hodnota kmitov pre vŕtanie s príklepom do
betónu
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
Základné a odvodené jednotky Medzinárodného
systému jednotiek SI.
Symbol, značka Vysvetlenie
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 76 Friday, April 26, 2013 9:24 AM