Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [122/154]
122
lv
lv
Oriģinālā lietošanas pamācība.
Lietotie simboli, saīsinājumi un jēdzieni.
Simbols, apzīmējums Izskaidrojums
Nepieskarieties elektroinstrumenta rotējošajām daļām.
Noteikti izlasiet izstrādājumam pievienotos dokumentus, tai skaitā lietošanas pamācību un
vispārējos drošības noteikumus.
Ievērojiet blakusesošajā tekstā vai grafiskajā attēlā sniegtos norādījumus!
Pirms šīs darba operācijas izņemiet akumulatoru no elektroinstrumenta. Pretējā gadījumā
elektroinstruments var pēņi sākt darboties, radot savainojumus.
Darba laikā izmantojiet ierīces acu aizsardzībai.
Darba laikā izmantojiet ierīces ausu aizsardzībai.
Darba laikā izmantojiet roku aizsargu.
Nemēģiniet uzlādēt bojātus akumulatorus.
Neievietojiet akumulatoru ugunī. Sargājiet akumulatoru no karstuma, piemēram, no
ilgstošas atrašanās saules staros.
Ievērojiet blakusesošajā tekstā sniegtos norādījumus!
Papildu informācija.
Noturvirsma
Šis apzīmējums norāda uz elektroinstrumenta atbilstību Eiropas Kopienas direktīvām.
Šis simbols liecina, ka izstrādājums ir sertificēts ASV un Kanādā.
Šis norādījums ir saistīts ar iespējamu bīstamu situāciju, kas var izraisīt smagu savainojumu
vai pat nāvi.
Reciklēšanas zīme: šādi tiek apzīmēti atkārtoti pārstrādājamie materiāli.
Nolietotie elektroinstrumenti, kā arī citi elektrotehniskie un elektriskie izstrādājumi
jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizē
jai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.
Akumulatora tips
1. pārnesums/2. pārnesums/3. pārnesums/4. pārnesums
Urbumu diametrs tēraudā
Urbumu diametrs kokā
Urbumu diametrs akmenī
Urbjpatronas aptverspēja
Skrūvju diametrs
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003
* Svars ar ātrās nomaiņas darbinstrumentu turētāju un akumulatoru
Neliels griešanās ātrums
3. 4.
Fe
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 122 Friday, April 26, 2013 9:24 AM