Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [54/154]
54
no
Den ekte prosentuale ladetilstanden til batteriet anvises
kun når motoren på elektroverktøyet er stanset.
Motoren stoppes automatisk av elektronikken når batte-
riet er utladet.
Vedlikehold og kundeservice.
Ved ekstreme bruksvilkår kan det ved bearbei-
delse av metall sette seg metallstøv inne i elek-
troverktøyet. Dette kan forårsake kortslutning
eller overslag. Blås ofte gjennom de innvendige delene av
elektroverktøyet gjennom ventilasjonsspaltene med tørr
og oljefri trykkluft.
Den aktuelle reservedelslisten for dette elektroverktøyet
finner du på internettet under www.fein.com.
Følgende deler kan du skifte ut selv etter behov:
innsatsverktøy, batteri
Reklamasjonsrett og garanti.
Reklamasjonsretten for produktet gjelder jf. de lovmes-
sige bestemmelsene i det landet produktet selges i. Ut
over dette yter FEIN garanti i henhold til FEIN-produsen-
tens garantierklæring.
Denne driftsinstruksen kan inneholde beskrivelser
og/eller illustrasjoner av tilbehør som ikke inngår i din
leveranse.
Samsvarserklæring.
Firmaet FEIN erklærer som eneansvarlig at dette produk-
tet stemmer overens med de vanlige bestemmelsene som
er oppført på siste side i denne driftsinstruksen.
Tekniske underlag hos: C. & E. FEIN GmbH, C-DB_IA,
D-73529 Schwäbisch Gmünd
Miljøvern, deponering.
Emballasjer, gammelt elektroverktøy og tilbehør må leve-
res inn til miljøvennlig resirkulering.
Batterier må kun leveres inn til korrekt deponering i utla-
det tilstand.
Hvis batteriene ikke er helt utladet må kontaktene isole-
res med tape, slik at det ikke oppstår en kortslutning.
LED-indikator Betydning Aksjon
1 4 grønne
LED
Prosentual
ladetilstand
Drift
Rødt kontinu-
erlig lys
Batteriet er
nesten tomt
Lad opp batteriet
Rødt blinklys Batteriet er
ikke drifts-
klart
Få batteriet inn i batteri-
driftstemperaturområ-
det, lad deretter opp
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 54 Friday, April 26, 2013 9:24 AM