Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [109/154]
109
bg
bg
Оригинална инструкция за експлоатация.
Използвани символи, съкращения и термини.
Символ, означение Пояснение
Не допирайте въртящите се детайли на електроинструмента.
Непременно прочетете всички включени в окомплектовката на
електроинструмента документи, като ръководство за експлоатация и общи
указания за безопасна работа.
Следвайте указанията на текста, респ. фигурите в съседство!
Преди тази стъпка извадете акумулаторната батерия от електроинструмента. В
противен случай съществува опасност от нараняване вследствие на неволно
включване на електроинструмента.
Работете с предпазни очила.
Работете с шумозаглушители (антифони).
Работете с предпазни ръкавици.
Не зареждайте повредени акумулаторни батерии.
Не оставяйте акумулаторната батерия в близост до открит огън. Предпазвайте я от
нагряване, напр. също и от продължително въздействие на преки слънчеви лъчи.
Спазвайте стриктно указанията в съседния текст!
Допълнителна информация.
Зона на ръкохватката
Удостоверява съответствието на електроинструмента на директиви на
Европейския съюз.
Този символ удостоверява сертифицирането на продукта в САЩ и Канада.
Този знак указва възможна опасна ситуация, която може да предизвика тежки
травми или смърт.
Знак за рециклиране: обозначава рециклируеми материали
Амортизирани електроинструменти и други електронни и електрически продукти
трябва да бъдат събирани отделно от битовите отпадъци и да бъдат предавани за
вторична преработка на съдържащите се в тях суровини.
Тип на акумулаторната батерия
1. Предавка/2. Предавка/3. Предавка/4. Предавка
Макс. диаметъ
р на пробиван отвор в стомана
Макс. диаметър на пробиван отвор в дърво
Макс. диаметър на пробиван отвор в каменни материали
Диапазон на захващане на патронника
Диаметър на винт
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003
* Маса с гнездо за бърза замяна и акумулаторна батерия
3. 4.
Fe
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 109 Friday, April 26, 2013 9:24 AM