Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [98/154]
98
hr
Elektromotor se isključuje kod dosizanja namještenog
okretnog momenta i oglasit će se signalni ton. Nakon
provedenog isključivanja otpustite prekidač za
uključivanje/isključivanje i ponovno ga pritisnite za daljnje
uvijanje vijaka.
Signalni ton možete uključiti i isključiti.
Pri radovima sa stupnjem okretnog momenta „ “ ne
provodi se elektroničko isključivanje.
Za postizanje dobrih radnih rezultata, električni alat
pritisnite dovoljno snažno prema vijku.
Rukovanje sa aku-baterijom.
Aku-bateriju koristite i punite samo u području radnih
temperatura aku-baterije od 0 °C 45 °C (32°F – 113°F).
Temperatura aku-baterije na početku procesa punjenja
mora biti u području radnih temperatura aku-baterije.
Ispravno procentualno stanje napunjenosti aku-baterije
pokazat će se samo u stanju isključenog elektromotora
električnog alata.
Ako bi se prethodno aku-baterija dubinski ispraznila,
elektronika će automatski zaustaviti motor.
Održavanje i servisiranje.
Kod ekstremnih uvjeta primjene kod obrade
metala, u unutrašnjosti električnog alata može
se nakupiti električno vodljiva prašina. Sa
suhim komprimiranim zrakom i bez sadržaja ulja često
ispuhujte unutrašnjost električnog alata kroz otvore za
hlađenje.
Najnoviji popis rezervnih dijelova ovog električnog alata
možete naći na internetu, na adresi www.fein.com.
Sljedeće dijelove možete prema potrebi sami zamijeniti:
radni alati, aku-baterija
Jamstvo.
Jamstvo za proizvod vrijedi prema zakonskim propisima
u zemlji korisnika električnog alata. Tvrtka FEIN daje
jamstvo prema FEIN izjavi proizvođača o jamstvu.
U opsegu isporuke vašeg električnog alata može biti
sadržan i samo jedan dio pribora opisanog ili prikazanog
u ovim uputama za rukovanje.
Izjava o usklađenosti.
Tvrtka FEIN izjavljuje uz punu odgovornost da ovaj
proizvod prikazan na zadnjoj stranici ovih uputa za
rukovanje odgovara navedenim važećim propisima.
Tehnička dokumentacija se može zatražiti od:
C. & E. FEIN GmbH, C-DB_IA,
D-73529 Schwäbisch Gmünd
Zaštita okoliša, zbrinjavanje u otpad.
Ambalažu, neuporabive električne alate i pribor treba
dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.
Aku-bateriju zbrinuti u otpad samo u ispražnjenom
stanju.
Za slučaj nepotpuno ispražnjenih aku-baterija, kao mjeru
zaštite od kratkih spojeva, utičnu spojnicu izolirajte sa
ljepljivim trakama.
LED-
pokazivač
Značenje Aktivnost
1–4 zelena
LED
postotak
napunjenosti
Rad
crveno
stalno
svjetlo
Aku-baterija je
gotovo prazna
Punjenje baterije
crveno
treperavo
svjetlo
Aku-baterija
nije spremna
za rad
Aku-bateriju dovesti u
područje radnih
temperatura aku-
baterije i nakon toga je
napuniti
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 98 Friday, April 26, 2013 9:24 AM