Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [141/154]
141
th
ระดบการสั่นที่ใหไวนี้แสดงการใชงานสวนใหญของ
เครื่องมอไฟฟา อยางไรก็ดี หากเครื่องมอไฟฟ าถกใชเพื่อทางาน
ประเภทอื่น ใชรวมกบอปกรณประกอบที่ผิดแปลกไป หรือ
ไดรับการบารงรกษาไมดีพอ ระดบการสั่นอาจผดแผกไป ปจจัย
เหลานี้อาจเพิ่มระดบการสั่นอยางชดเจนตลอดระยะเวลา
ทํางานทั้งหมด
เพื่อประมาณระดบการสั่นใหไดแนนอน ควรนาเวลาขณะ
เครื่องมอไฟฟาปดสวทช
ทํางานหรอขณะเครื่องกาลงวิ่งแต
ไมไดทํางานจรงมาพจารณาดวย จจยเหลานี้อาจลดระดับ
การสั่นอยางชดเจนตลอดระยะเวลาทางานทั้งหมด
วางมาตรการเพื่อความปลอดภยเพิ่มเตมเพื่อปกป องผูใชงาน
เครื่องจากผลกระทบของการสั่น เชน: บํารงรกษาเครื่องมือ
ไฟฟาและอปกรณประกอบ ทํามอใหอุนไว จัดระเบียบลาดบงาน
การจดการกบฝุนอนตราย
เมื่อใชเครื่องมอไฟฟานี้สําหรบไสวสดออก อาจเกดฝุนที่เปน
อันตรายตอสขภาพ
การสมผสหรอหายใจเอาฝุนบางประเภทเาไป . . เชน
แอสเบสทอส หรอวสดุที่มีแอสเบสทอส เคลอบผวท ี่มีสารตะกั่ว
โลหะ ไมบางประเภท แรธา และอนภาคซิลิเกตจากวสดผสม
หิน ตัวทาละลายส ผลตภณฑรักษาเนื้อไม สีกันเพรยงสาหรับ
เรอเด
นสมทร สามารถกระตุนใหเกดปิกิริยาแพแกผูใชเครื่อง
หรอผูที่ยืนอยูใกลเคยง และ/หรอนามาซึ่งโรคตดเชื้อระบบ
หายใจ มะเร็ง ความผดปกตแตกําเนิด หรออนตรายตอการ
เจรญพนธุอื่นๆ อันตรายจากการหายใจเอาฝุนเข าไปขึ้นอยูกับ
การรบฝุน ใหใชอุปกรณดูดฝุนที่กําหนดใหใช ไดกับฝุนที่เกดขึ้น
รวมทั้งใชอ
ปกรณปองกนรางกาย และจดสถานท ทํางานใหมี
การระบายอากาศที่ดี ปลอยใหวัสดุที่มีแอสเบสทอสเปนงาน
ของผูเชี่ยวชาญ
ฝุนไมและฝุนที่เปนโลหะเบา สวนผสมรอนๆ ของผงขัด และ
เคมีวัสด สามารถลกไหมดวยตนเองภายใตสภาพแวดลอมที่
ไมพึงประสงค หรออาจทาใหเกดระเบดได หลกเลี่ยงไมให
ประกายไฟแลบไปยงทศทางอปกรณเกบผง รวมทั้งอยาให
เครื่องมอไฟฟาและว
สดุที่ขัดรอนเกนไป ถายอปกรณเกบผง/
ถังผงใหทันทวงท ปฏิบัติตามคาแนะนาในการทางานของบิษัท
ผูผลตวสด รวมทั้งกฎขอบงคบที่เกี่ยวกบว สดุชิ้นงาน ที่บังคับ
ใชในประเทศของทาน
คําแนะนาในการปฏิบัติงาน
ปรบสวทชเลอกการหมนและสวทชเลอกเกยรเมื่อเครื่องหยุด
นิ่งอยูกับที่แลวเทานั้น
ดันสวทชเลอกเกยรไปจนสดเสมอ มิฉะนั้นเคร องมอไฟฟาอาจ
ไดรับความเสยหาย
เมื่อเครื่องมอไฟฟารอนเกนพิกัด ไฟ
LED ในดามจับจะกะพริบ
ในกรณีที่ทํางานเกนกาลัง เครื่องจะปดสวทช
ตั้งสวทชเลอกการหมนไวที่ตําแหนงกลางเพื่อหลกเลี่ยงการติด
เครื่องเองโดยไมตั้งใจ . . เชน ในระหวางการขนยาย
ระบบปดแรงบดอเลกทรอนิกส (ดูหนา 8–9)
ปรบแรงบดไดเฉพาะเมื่อเครื่องหยดนิ่งอยูก บที่แลวเทานั้น
มอเตอรจะปดการทางานเมื่อถงแรงบดที่ตั้งไว และมีสัญญาณ
เสยงดงขึ้น หลงจากปดการทางานแลว ใหปลอยนิ้วจากสวทช
เปด-ปด และกดสวทชอีกครั้งเพื่อทาการขนสกร ูตัวตอไป
ทานสามารถเปดและปดสทชสัญญาณเสยง
ระบบปดแรงบดอเลกทรอนกสจะใชการไมไดเม ื่อทํางานใน
ระดบแรงบิด ""
เพื่อใหได
ผลงานที่ดี ตองกดเครื่องมอไฟฟาลงบนสกรูโดยใช
แรงพอประมาณ
การจดการกบแบตเตอรี่
ใชงานและชารจแบตเตอรี่เฉพาะภายในชวงอณหภูมิการทางาน
ของแบตเตอรี่ คือ
0 °C 45 °C (32 °F 113 °F) เทานั้น เมื่อ
เริ่มตนกระบวนการชารจ อุณหภูมิแบตเตอรี่ตองอยูภายในชวง
อุณหภูมิการทางานของแบตเตอรี่
เปอรเซนตที่แทจรงของสภาพการชารจแบตเตอร ี่จะแสดงเมื่อ
มอเตอรของเครื่องมอไฟฟาหยดนิ่งเทานั้น
ระบบอเลกทรอนกสจะปดสวทชมอเตอรโดยอตโนมัติ กอนที่
แบตเตอรี่จะคายประจออกเกอบหมด
การซอมบารงและการบรการลกคา
เมื่อทางานกบโลหะในสภาวะการใชงานหนัก ฝุนนํา
ไฟฟาอาจเขามาอยูขางในเครื่องมอไฟฟา ใหใช
อากาศอดที่แหงและปราศจากน้ํามนเปาทาความสะอาดดานใน
ของเครื่องมอไฟฟาผานชองระบายอากาศบอยๆ
รายการอะไหลที่มีอยูในปจจุบันสาหรบเครื่องมอไฟฟานี้
กรณาดในอนเทอรเนตที่
www.fein.com
หากตองการ ทานสามารถเปลี่ยนชิ้นสวนดงตอไปนี้เองได:
เครื่องมือ แบตเตอรี่
ไฟสญญาณ
LED ความหมาย กษณะการดาเนนการ
ไฟสเขยว
LED
1–4
อัตรารอยละ
ของสถานะ
การชารจ
การปฏิบัติการ
ไฟสแดงติด
ตอเนื่อง
แบตเตอรี่
ใกลหมด
ชารจแบตเตอรี่
ไฟกะพรบสแดง แบตเตอรี่
ไมพรอม
ปฏิบัติการ
ทําแบตเตอรี่ใหเขาสูชวง
อุณหภูมิการทางานของ
แบตเตอรี่ จากนั้นจึง
ชารจ
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 141 Friday, April 26, 2013 9:24 AM