Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [56/154]
56
sv
För din säkerhet.
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som upp-
står till följd av att säkerhetsanvisningarna och
instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand
och/eller allvarliga personskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Använd inte detta elverktyg innan du noggrant läst
och fullständigt förstått denna instruktionsbok
samt bifogade „Allmänna säkerhetsanvisningar“
(publikationsnummer 3 41 30 054 06 1). Dessa underlag
bör förvaras för senare användning och ska bifogas
elverktyget vid överlåtelse eller försäljning.
Beakta även tillämpliga nationella arbetarskyddsbestäm-
melser.
Avsedd användning av elverktyget:
handhållen borrskruvdragare för i- och urdragning av
skruvar och muttrar, för borrning och skruvdragning i
metall, trä, plast och keramik och för gängskärning med
av FEIN godkända insatsverktyg och tillbehör utan vatten-
tillförsel i väderskyddad omgivning.
Speciella säkerhetsanvisningar.
Använd elverktyget med medlevererade stödhandtag.
Det finns risk för personskada om du förlorar kontrollen
över elverktyget.
Håll i elverktyget endast vid de isolerade greppytorna när
arbeten utförs på ställen där insatsverktyget kan skada
dolda elledningar. Kontakt med en spänningsförande led-
ning kan sätta elverktygets metalldelar under spänning
och leda till elstöt.
Se upp för dolt liggande elledningar, gas- och vattenrör.
Kontrollera arbetsområdet t. ex. med en metalldetektor
innan arbetet påbörjas.
Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltefter
avsett arbete ansiktsskärm, ögonskydd eller skyddsglas-
ögon. Om så behövs, använd dammfiltermask, hörsel-
skydd, skyddshandskar eller skyddsförkläde som
skyddar mot små utslungade slip- och materialpartiklar.
Ögonen ska skyddas mot utslungade främmande partiklar
som kan uppstå under arbetet. Damm- och andnings-
skydd måste kunna filtrera bort det damm som eventuellt
uppstår under arbetet. Risk finns för hörselskada under
en längre tids kraftigt buller.
Säkra arbetsstycket. Arbetsstycket ligger säkrare i en
uppspänningsanordning än i handen.
Håll stadigt tag i elverktyget. Höga reaktionsmoment kan
kortvarigt uppstå.
Asbesthaltigt material får inte bearbetas. Asbest anses
vara cancerframkallande.
Det är förbjudet att med skruvar eller nitar fästa brickor
och märken på elverktyget. En skadad isolering skyddar
inte längre mot elstöt. Använd dekaler.
Högt varvtal
Reducera vridmomentet
Öka vridmomentet
Tecken Internationell enhet Nationell enhet Förklaring
U V V Elektrisk likspänning
f Hz Hz Frekvens
n
0
/min, min
-1
, rpm, r/min r/min Tomgångsvarvtal (med fulladdat batteri)
n
S
/min, min
-1
rpm Slagfrekvens
M...
Nm Nm Vridmoment (hårt/mjukt skruvförband)
Ø mm mm Diameter för en rund komponent
L
pA
dB dB Ljudtrycksnivå
L
wA
dB dB Ljudeffektnivå
L
pCpeak
dB dB Toppljudtrycksnivå
K...
Onoggrannhet
m/s
2
m/s
2
Vibrationsemissionsvärde enligt EN 60745
(vektorsumma i tre riktningar)
h,D
m/s
2
m/s
2
Medelvibrationsvärde för borrning i metall
h,ID
m/s
2
m/s
2
Medelvibrationsvärde för slagborrning i betong
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
Bas- och härledda enheter från det Internationella
enhetssystemet SI.
Symbol, tecken Förklaring
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 56 Friday, April 26, 2013 9:24 AM