Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [33/154]
33
nl
Bedieningsvoorschriften.
Bedien de draairichtingomschakelaar en de toerental-
schakelaar alleen als de motor stilstaat.
Verschuif de toerentalschakelaar tot deze niet meer ver-
der kan. Anders kan het elektrische gereedschap bescha-
digd worden.
Een thermische overbelasting van het elektrische gereed-
schap wordt aangegeven door het knipperen van de led
in de greep.
Bij overbelasting wordt het elektrische gereedschap uit-
geschakeld.
Breng de draarichtingomschakelaar in de middelste stand
ter voorkoming van onbedoelde inbedrijfstelling, bijv. tij-
dens het vervoer.
Elektronische draaimomentuitschakeling
(zie pagina’s 8 9).
Stel het draaimoment alleen in als de motor stilstaat.
De motor wordt uitgeschakeld als het ingestelde draai-
moment wordt bereikt en er klinkt een geluidssignaal. Na
de uitschakeling laat u de aan/uit-schakelaar los. Druk de
schakelaar weer in als u opnieuw wilt schroeven.
U kunt het geluidssignaal in- en uitschakelen.
Tijdens werkzaamheden met de draaimomentstand
” vindt geen elektronische uitschakeling plaats.
Druk het elektrische gereedschap voldoende stevig tegen
de schroef om goede werkresultaten te bereiken.
Omgang met de accu.
De accu mag alleen worden gebruikt en opgeladen in
het bedrijfstemperatuurbereik van 0 °C 45 °C (32 °F
113 °F). De accutemperatuur moet bij het begin van het
opladen binnen het bedrijfstemperatuurbereik liggen.
Het werkelijke oplaadpercentage van de accu wordt
alleen weergegeven als de motor van het elektrische
gereedschap stilstaat.
Voordat de accu helemaal leeg is, stopt de elektronica
automatisch de motor.
Onderhoud en klantenservice.
Onder extreme gebruiksomstandigheden kan
bij het bewerken van metalen geleidend stof in
het elektrische gereedschap terechtkomen.
Blaas het inwendige van het elektrische gereedschap via
de ventilatieopeningen met droge en olievrije perslucht
uit.
De actuele onderdelenlijst van dit elektrische gereed-
schap vindt u op www.fein.com.
De volgende delen kunt u indien nodig zelf vervangen:
inzetgereedschappen, accu
Wettelijke garantie en fabrieksgarantie.
De wettelijke garantie op het product geldt overeenkom-
stig de wettelijke regelingen in het land waar het product
wordt verkocht. Bovendien biedt FEIN garantie overeen-
komstig de FEIN-fabrieksgarantieverklaring.
Het is mogelijk dat bij het elektrische gereedschap slechts
een deel van het in deze gebruiksaanwijzing beschreven
en afgebeelde toebehoren wordt meegeleverd.
Conformiteitsverklaring.
De firma FEIN verklaart als alleen verantwoordelijke dat
dit product overeenstemt met de geldende bepalingen
die op de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing ver-
meld staan.
Technische documentatie bij: C. & E. FEIN GmbH,
C-DB_IA, D-73529 Schwäbisch Gmünd
Milieubescherming en afvoer van afval.
Voer verpakkingen, versleten elektrische gereedschap-
pen en toebehoren op een voor het milieu verant-
woorde wijze af.
Accu’s alleen in lege toestand naar een daarvoor aange-
wezen verwerkingsplaats brengen.
Accu’s die niet helemaal leeg zijn, moeten ter voorko-
ming van kortsluiting van de insteekverbindingen met
plakband worden geïsoleerd.
LED-indicatie Betekenis Actie
1 4 groene
LED’s
Oplaadtoestand
in procenten
Gebruik
Rood perma-
nent licht
Accu is bijna
leeg
Accu opladen
Rood knip-
perlicht
Accu is niet
gereed voor
gebruik
Accu in bedrijfstem-
peratuurbereik bren-
gen en vervolgens
opladen
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 33 Friday, April 26, 2013 9:24 AM