Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [97/154]
97
hr
Zabranjeno je natpise i znakove pričvršćivati na električni
alat vijcima ili zakovicama. Oštećena izolacija ne pruža
nikakvu zaštitu od strujnog udara. U tu svrhu koristite
naljepnice.
Ne koristite pribor koji nije proizveo ili odobrio proizvođač
električnog alata. Siguran rad se ne postiže samo ako
pribor odgovara vašem električnom alatu.
Redovito čistite otvore za hlađenje električnog alata sa
nemetalnim alatima. Ventilator motora uvlači prašinu u
kućište. To kod prekomjernog nakupljanja metalne
prašine može dovesti do električnog ugrožavanja.
Nikada iz manje udaljenosti ne gledajte u svjetlo
svjetiljke električnog alata. Svjetlo svjetiljke nikada ne
usmjeravajte u oči drugih osoba koje se nalaze u blizini.
Nastale svjetlosne zrake mogle bi oštetiti oči.
Električni alat ne usmjeravajte prema sebi, drugim
osobama ili životinjama. Postoji opasnost od ozljeda na
oštrim ili zagrijanim radnim alatima.
Primjena i tretman aku-baterija (aku-blokova).
Kako bi se izbjegle opasnosti, kao što su opekline, požar,
eksplozija, ozljede kože i ostale ozljede kod rukovanja sa
aku-baterijom, treba se pridržavati slijedećih napomena:
Aku-baterije se ne smiju rastavljati, otvarati ili drobiti.
Aku-baterije ne izlažite mehaničkim udarima. Kod
oštećenja i nestručne uporabe aku-baterije, iz nje mogu
izaći štetne pare i tekućine. Pare mogu nadražiti dišne
putove. Istekla tekućina iz aku-baterije može dovesti do
nadražaja kože ili opeklina.
Ako bi tekućina istekla iz oštećene aku-baterije nakvasila
okolne predmete, nakon toga kontrolirajte takove
dijelove, očistite ih ili prema potrebi zamijenite.
Aku-bateriju ne izlažite djelovanju topline ili vatre. Aku-
bateriju ne spremajte na mjestima izloženim izravnom
djelovanju Sunčevih zraka.
Aku-bateriju izvadite iz originalne ambalaže tek kada
ćete je koristiti.
Aku-bateriju prije radova na električnom alatu izvadite iz
električnog alata. Ako bi se električni alat nehotično
pokrenuo, postoji opasnost od ozljeda.
Aku-bateriju izvadite samo kod isključenog električnog
alata.
Aku bateriju držite dalje od dosega djece.
Aku-bateriju održavajte u čistom stanju i zaštitite je od
vlage i vode. Zaprljane priključke aku-baterije i
električnog alata očistite sa suhom čistom krpom.
Koristite samo ispravne, originalne FEIN aku-baterije
predviđene za vaš električni alat. Kod radova i punjenja
pogrešnih, oštećenih, popravljanih ili prerađenih aku-
baterija, imitacija i proizvoda drugih proizvođača, postoji
opasnost od požara i/ili eksplozije.
Pridržavajte se uputa za sigurnost u uputama za uporabu
punjača aku-baterija.
Vibracije ruke i šake
Prag vibracija naveden u ovim uputama izmjeren je
postupkom mjerenja propisanom u EN 60745 i može se
primijeniti za međusobnu usporedbu električnih alata.
Prikladan je i za privremenu procjenu opterećenja od
vibracija.
Navedeni prag vibracija predstavlja glavne primjene
električnog alata. Ako se ustvari električni alat koristi za
druge primjene sa radnim alatima koji odstupaju od
navedenih ili se nedovoljno održavaju, prag vibracija
može odstupati. Na taj se način može osjetno povećati
opterećenje od vibracija tijekom čitavog vremenskog
perioda rada.
Za točnu procjenu opterećenja od vibracija trebaju se
uzeti u obzir i vremena u kojima je uređaj isključen, ili
doduše radi ali stvarno nije u primjeni. Na taj se način
može osjetno smanjiti opterećenje od vibracija tijekom
čitavog vremenskog perioda rada.
Prije djelovanja vibracija utvrdite dodatne mjere
sigurnosti za zaštitu korisnika, kao npr.: održavanje
električnog alata i radnih alata, kao i organiziranje radnih
operacija.
Manipuliranje sa opasnom prašinom
Kod materijala na kojima kod rezanja sa ovim alatom
nastaje prašina koja može biti opasna.
Dodirivanje ili udisanje nekih vrsta prašine, npr. od
azbesta i materijala sa sadržajem azbesta, premaza sa
sadržajem olova, metala, nekih vrsta drva, minerala,
čestica silikata od materijala sa sadržajem kamena,
razrjeđivača boje, zaštitnih sredstava za drvo, Antifouling
za vodene alate, kod nekih osoba može prouzročiti
alergijske reakcije i/ili oboljenja dišnih organa, rak,
reproduktivne poteškoće. Opasnost od udisanja prašine
ovisi od izlaganja prašini. Koristite usisavanje prilagođeno
nastaloj prašini, kao i osobna zaštitna sredstva i osigurajte
dobro provjetravanje radnog mjesta. Obradu materijala
sa sadržajem azbesta prepustite samo stručnim osobama.
Drvena prašina i prašina od lakih metala, zagrijane prašine
od brušenja i kemijskih tvari, pod nepovoljnim uvjetima
mogu se same zapaliti i prouzročiti eksploziju.
Izbjegavajte iskrenje u smjeru spremnika sa prašinom,
kao i pregrijavanje električnog alata i izratka,
pravovremeno ispraznite spremnik za prašinu,
pridržavajte se uputa za obradu od proizvođača
materijala, kao i propisa za obradu materijala u vašoj
zemlji.
Upute za rukovanje.
Preklopku smjera rotacije i birač za biranje brzine
pritisnite samo u stanju mirovanja elektromotora.
Prekidač za biranje brzina uvijek pomaknite do
graničnika. Električni alat bi se inače mogao oštetiti.
Toplinsko preopterećenje električnog alata pokazat će se
treperenjem LED diode u ručci.
U slučaju preopterećenja električni alat će se isključiti.
Kako bi se izbjeglo nehotično puštanje u rad, npr. pri
transportu, preklopku smjera rotacije prebacite u srednji
položaj.
Elektroničko isključivanje okretnog momenta
(vidjeti stranice 8 9).
Okretni moment namještajte samo u stanju mirovanja
elektromotora.
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 97 Friday, April 26, 2013 9:24 AM