Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [82/154]
82
pl
ekspozycji. Zaleca się użycie systemu odsysania,
dostosowanego do rodzaju pyłu jak również osobistego
wyposażenia ochronnego, a także zadbanie o dobrą
wentylację stanowiska pracy. Obróbkę materiałów
zawierających azbest należy zlecić odpowiednim
fachowcom.
W niesprzyjających warunkach może dojść do
samozapalenia pyłów drewnianych i pyłów z metali
lekkich, gorących mieszanek z pyłów szlifierskich i
substancji chemicznych lub wręcz do eksplozji. Należy
zapobiec, aby iskry powstające podczas obróbki spadały
na pojemnik na pył; należy też unikać przegrzania się
elektronarzędzia i obrabianego materiału. Należy
regularnie opróżniać pojemnik na pył, przestrzegając
przy tym wskazówki producenta obrabianego materiału,
jak również obowiązujących przepisów danego kraju.
Wskazówki dotyczące obsługi.
Przełącznik kierunku obrotów i przełącznik biegów
uruchamiać wolno wyłącznie przy wyłączonym silniku.
Przełącznik biegów należy zawsze przesuwać aż do
oporu. W przeciwnym wypadku elektronarzędzie może
ulec uszkodzeniu.
Przeciążenie termiczne elektronarzędzia sygnalizowane
jest miganiem diody LED, umieszczonej w rękojeści.
W przypadku przeciążenia elektronarzędzie wyłącza się
samoczynnie.
Ustawić przełącznik kierunku obrotów w położeniu
środkowym, aby uniknąć niezamierzonego
uruchomienia narzędzia, np. podczas transportu.
Elektroniczne wyłączanie momentu obrotowego
(zob. str. 8 9).
Moment obrotowy należy ustawiać tylko przy
wyłączonym silniku.
Motor wyłącza się po osiągnięciu uprzednio ustawionego
momentu obrotowego, po czym rozlega się sygnał
dźwiękowy. Po wyłączeniu silnika należy zwolnić
włącznik/wyłącznik, a następnie ponownie wcisnąć, aby
przystąpić do następnego wkręcania.
Sygnał dźwiękowy można włączyć lub wyłączyć.
Podczas pracy z momentem obrotowym na stopniu
“ nie następuje elektroniczne wyłączanie
momentu obrotowego.
Elektronarzędzie należy dostatecznie silnie dociskać do
wkręcanej śruby, aby osiągnąć dobre wyniki pracy.
Obchodzenie się z akumulatorami.
Użytkowanie i ładowanie akumulatora dozwolone jest
tylko wówczas, gdy akumulator znajduje się w zakresie
temperatur roboczych leżącym między 0 °C 45°C
(32 °F 113 °F): Temperatura akumulatora na początku
ładowania musi znajdować się w zakresie temperatur
roboczych akumulatora.
Prawdziwy stan naładowania akumulatora ukazany
zostanie w procentach tylko przy wyłączonym silniku
elektronarzędzia.
Przed zbliżającym się głębokim wyładowaniem się
akumulatora, układ elektroniczny elektronarzędzia
automatycznie wyłącza silnik.
Konserwacja i serwisowanie.
Obróbka metali w ekstremalnych warunkach
może spowodować osadzenie się wewnątrz
elektronarzędzia pyłu metalicznego, będącego
w stanie przewodzić prąd. Należy często przedmuchiwać
wnętrze elektronarzędzia (przez otwory wentylacyjne)
za pomocą suchego i bezolejowego powietrza
sprężonego.
Aktualna lista części zamiennych dla niniejszego
elektronarzędzia znajduje się pod adresem
internetowym www.fein.com.
W razie potrzeby możliwa jest wymiana we własnym
zakresie następujących elementów:
narzędzia robocze, akumulator
Rękojmia i gwarancja.
Rękojmia na produkt jest ważna zgodnie z ustawowymi
przepisami regulującymi w kraju, w którym produkt
został wprowadzony do obrotu. Oprócz tego produkt
objęty jest gwarancją firmy FEIN, zgodnie z deklaracją
gwarancyjną producenta.
W zakres dostawy nabytego elektronarzędzia może
wchodzić tylko część ukazanego na rysunkach lub
opisanego w instrukcji eksploatacji osprzętu.
Oświadczenie o zgodności.
Firma FEIN oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że
niniejszy produkt zgodny jest z odpowiednimi
postanowieniami podanymi na ostatniej stronie niniejszej
instrukcji eksploatacji.
Dokumentacja techniczna: C. & E. FEIN GmbH,
C-DB_IA, D-73529 Schwäbisch Gmünd
Ochrona środowiska, usuwanie odpadów.
Opakowanie, zużyte elektronarzędzia i osprzęt należy
dostarczyć do utylizacji zgodnie z przepisami z ochrony
środowiska.
Akumulatory należy oddawać do punktu utylizacji w
stanie rozładowanym.
Jeżeli akumulator nie rozładował się całkowicie, styki
należy zakleić taśmą izolującą, w celu uniknięcia zwarcia.
Wskaźnik
LED
Znaczenie Akcja
1–4
zielone
diody LED
Procentualny
stan stopnia
naładowania
akumulatora
Eksploatacja
Czerwone
światło
ciągłe
Akumulator
jest prawie
całkowicie
rozładowany
Naładować akumulator
Czerwone
światło
migające
Akumulator
nie jest
gotowy do
eksploatacji
Przed przystąpieniem
do ładowania
akumulator musi
mieścić się w zakresie
temperatur roboczych
akumulatora
Wskaźnik
LED
Znaczenie Akcja
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 82 Friday, April 26, 2013 9:24 AM