Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [115/154]
115
et
Tööohutus.
Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja
juhised. Ohutusnõuete ja juhiste
eiramine võib tuua kaasa elektrilöögi, tulekahju ja/või
rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks
kasutamiseks alles.
Enne elektrlise tööriista kasutuselevõttu lugege
põhjalikult läbi kasutusjuhend ja juurdekuuluvad
üldised ohutusnõuded (dokumendi nr
3 41 30 054 06 1). Hoidke kõik juhised edaspidiseks
kasutamiseks alles ja elektrilise tööriista edastamisel
kolmandatele isikutele pange kaasa ka nimetatud
dokumendid.
Pidage kinni ka asjaomastest siseriiklikest
töökaitsenõuetest.
Elektrilise tööriista otstarve:
käsitsi juhitav puurtrell-kruvikeeraja kruvide ja mutrite
sisse- ja väljakeeramiseks ning metalli, puidu, plasti ja
keraamiliste materjalide kuivpuurimiseks ja nimetatud
materjalidesse kruvide keeramiseks, samuti keermete
lõikamiseks, kasutades FEIN poolt heakskiidetud
tarvikuid ja lisaseadised, töötada tuleb kuivas ja
ilmastikutingimuste eest kaitstud keskkonnas.
Ohutusalased erinõuded.
Kasutage seadme tarnekomplekti kuuluvaid
lisakäepidemeid. Kontrolli kaotus seadme üle võib
põhjustada vigastusi.
Kui teostate töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud
elektrijuhtmeid, hoidke seadet ainult isoleeritud
käepidemetest. Kontakt pinge all oleva elektrijuhtmega
võib pingestada seadme metallosad ja põhjustada
elektrilöögi.
Pöörake tähelepanu varjatult paiknevatele
elektrijuhtmetele, gaasi- ja veetorudele. Enne töö algust
kontrollige tööpiirkond üle nt metalliotsijaga.
Kandke isikukaitsevahendeid. Kasutage vastavalt
kasutusotstarbele näomaski, silmakaitset või
kaitseprille. Vajaduse korral kandke tolmukaitsemaski,
kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid või kaitsepõlle,
mis kaitseb Teid lihvimisel eralduvate väikeste osakeste
eest. Silmad peavad olema kaitstud seadme kasutamisel
eralduvate võõrkehade eest. Tolmu- või hingamisteede
kaitsemaskid peavad filtreerima kasutamisel tekkiva
tolmu. Pikaajaline vali müra võib kahjustada kuulmist.
Kinnitage töödeldav toorik. Kinnitusvahendite abil
kinnitatud toorik püsib paremini paigal kui käega hoides.
Hoidke elektrilist tööriista kindlalt käes. Lühiajaliselt võib
tekkida suuri reaktsioonimomente.
Kõrged pöörded
Pöördemomendi vähendamine
Pöördemomendi suurendamine
Tähis Rahvusvaheline ühik Riiklik ühik Selgitus
U V V Alalispinge
f Hz Hz Sagedus
n
0
/min, min
-1
, rpm, r/min /min Tühikäigupöörded (laetud aku puhul)
n
S
/min, min
-1
/min Löökide arv
M...
Nm Nm Pöördemoment (tugev/nõrk kruvikeeramisrežiim)
Ø mm mm Detaili läbimõõt
L
pA
dB dB Helirõhu tase
L
wA
dB dB Helivõimsuse tase
L
pCpeak
dB dB Helirõhu maksimaalne tase
K...
Mõõtemääramatus
m/s
2
m/s
2
Vibratsioonitase EN 60745 järgi (kolme suuna
vektorsumma)
h,D
m/s
2
m/s
2
keskmine vibratsioon metalli puurimisel
h,ID
m/s
2
m/s
2
keskmine vibratsioon betooni löökpuurimisel
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi SI
põhiühikud ja tuletatud ühikud.
Sümbol, tähis Selgitus
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 115 Friday, April 26, 2013 9:24 AM