Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [89/154]
89
sl
Prepovedano je privijačenje ali kovičenje ploščic in
znakov na električno orodje. Poškodovana izolacija ne
nudi zaščite proti električnemu udaru. Uporabljajte
lepilne ploščice.
Ne uporabljajte pribora, ki ga proizvajalec električnega
orodja ni razvil in sprostil. Varno obratovanje ne morete
zagotoviti s tem, da se pribor prilega električnemu
orodju.
Z nekovinskimi orodji morate redno čistititi odprtine za
zračenje električnega orodja. Ventilator motorja potegne
prah v ohišje. To lahko pri preveliki koncentraciji
kovinskega prahu pozvroči električno ogrožanje.
Nikoli ne glejte od blizu v luč svetilke električnega orodja.
Nikoli ne usmerjajte luč svetilke v oči drugih oseb, ki se
nahajajo v bližini. Žarčenje svetilnega sredstva je lahko za
oči škodljivo.
Električnega orodja ne obračajte proti svojemu telesu ali
telesu drugih oseb ali živali. Obstaja nevarnost poškodb
zaradi ostrih ali vročih vstavnih orodij.
Uporaba akumulatorske baterije
(akumulatorskega bloka) in način ravnanja z njo.
Da bi preprečili nevarnosti kot opekline, požar,
eksplozije, poškodbe kože in druge poškodbe pri
rokovanju z akumulatorskimi baterijami, prosimo
upoštevajte naslednja opozorila:
Akumulatorskih baterij ne smete razstaviti, odpreti ali
razkosati. Akumulatorskih baterij ne smete izpostavljati
mehanskim udarcem. Pri poškodbi in nepravilni uporabi
akumulatorske baterije lahko izstopijo škodljive pare in
tekočine. Te pare lahko povzročijo draženje dihalnih
poti. Izstopajoča tekočina akumulatorske baterije lahko
povzroči draženje kože ali opekline.
V primeru, da bi tekočina, ki bi izstopila iz poškodovane
akumulatorske baterije, oškropila predmete v okolici,
morate te predmete preveriti, jih očistiti in jih po potrebi
zamenjati.
Zavarujte akumulatorsko baterijo pred vročino ali
ognjem. Akumulatorske baterije ne hranite na direktni
sončni svetlobi.
Akumulatorsko baterijo vzemite šele takrat iz originalne
embalaže, ko jo želite uporabiti.
Pred pričetkom del, ki jih opravljate neposredno na
električnem orodju, vzemite akumulatorsko baterijo iz
električnega orodja. Če se električno orodje nenamerno
zažene, obstaja nevarnost poškodb.
Akumulatorsko baterijo snemite le, ko je električno
orodje izklopljeno.
Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z akumulatorsko
baterijo.
Poskrbite za čistočo akumulatorske baterije in jo
zaščitite pred vlago in vodo. istite umazane priključke
akumulatorske baterije in električnega orodja s suho,
čisto krpo.
Uporabljajte le brezhibne originalne akumulatorske
baterije FEIN, ki so primerne za vaše električno orodje. Pri
polnjenju in delu z neustreznimi, poškodovanimi,
popravljenimi ali predelanimi akumulatorskimi baterijami,
ponaredki in akumulatorskimi baterijami tujih znamk
obstaja nevarnost požara in/ali eksplozije.
Upoštevajte varnostna navodila, ki so opisana v navodilu
za obratovanje akumulatorske polnilne naprave.
Vibracije rok
Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so se
izmerile v skladu s standardiziranim merilnim postopkom
po EN 60745 in se lahko uporabljajo za primerjavo
električnih orodij med seboj. Primeren je tudi za začasno
oceno obremenjenosti z vibracijami.
Naveden nivo vibracij reprezentira glavne uporabe
električnega orodja. Če pa električno orodje uporabljate
še v druge namene, z odstopajočimi vstavnimi orodji ali
pri nezadostnem vzdrževanju, lahko nivo vibracij
odstopa. To lahko obremenjenosti z vibracijami med
določenim obdobjem uporabe občutno poveča.
Za natančnejšo oceno obremenjenosti z vibracijami
morate upoštevati tudi tisti čas, ko je naprava izklopljena
in sicer teče, vendar dejansko ni v uporabi. To lahko
ombremenjenost z vibracijami preko celotnega obdobja
dela občutno zmanjša.
Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito
uporabnika pred vpljivi vibracij, npr. vzdrževanje
električnega orodja in vstavnih orodij, segrevanje rok,
organizacija delovnih postopkov.
Rokovanje z nevarnimi prahovi
Pri delovnih postopkih, kjer se odstranjuje material,
nastajajo pri delu s tem orodjem prahovi, ki so lahko
nevarni.
Dotik ali vdihavanje nekaterih prahov, npr. azbesta in
materialov, ki vsebujejo azbest, svinčenega premaza,
kovin, nekaterih vrst lesa, mineralov, silikatnih delcev
kameninskih materialov, barvnih topil, sredstev za zaščito
lesa, antivegetativnih premazov za plovila lahko pri
osebah povzročijo alergične reakcije in/ali obolenja dihal,
rak, okvare plodnosti. Tveganje zaradi vdihavanja prahov
je odvisno od ekspozicije. Uporabite primeren način
odsesovanja, ki je usklajen z vrsto nastalega prahu ter
osebno zaščitno opremo in poskrbite za dobro
odzračevanje delovnega mesta. Obdelavo materialov, ki
vsebujejo azbest prepustite le strokovnjakom.
Lesni prah in prah lahkih kovin, vroče mešanice brusnega
prahu in kemične snovi se lahko pod neugodnimi pogoji
samostojno vnamejo ali povzročijo eksplozijo. Preprečite
iskrenje v smeri zbiralnikov prahu ter pregrevanje
električnega orodja in brusnega materiala, pravočasno
izpraznite zbiralnike prahov, upoštevajte opozorila za
obdelavo, ki so od proizvajalca materiala ter predpise, ki
so za obdelavo materialov veljavni v vaši državi.
Navodila za uporabo.
Stikalo za preklop smeri vrtenja in stikalo za izbiro
stopnje pritisnite samo pri mirovanju motorja.
Potisnite stikalo za izbiro stopnje vselej do omejevala. V
nasprotnem primeru lahko poškodujete električno
orodje.
Termična preobremenitev električnega orodja se bo
prikazala z utripanjem LED svetilke na ročaju.
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 89 Friday, April 26, 2013 9:24 AM