Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [94/154]
94
sr
Elektronsko isključivanje obrtnog momenta
(pogledajte stranice 8 9).
Podešavajte obrtni momenat samo pri stajanju motora.
Motor isključuje kod dostizanja podešenog obrtnog
momenta i čuje se signalni ton. Posle izvršenog
isključivanja pustite prekidač za uključivanje-isključivanje
i pritisnite ga za dalje ponovno uvrtanje.
Možete signalni ton uključiti i isključiti.
Kod rada sa stepenom obrtnog momenta „ “ nema
elektronskog isključenja.
Pritisnite električni alat dovoljno jako na zavrtanj, da bi
dobili dobre radne rezultate.
Ophodjenje sa akumulatorom.
Radite sa akumulatorom i punite ga samo u radnom
temperaturnom području akumulatora od 0 °C 45 °C
(32 °F 113 °F). Temperatura akumulatora mora na
početku radnje punjenja biti u radnom temperaturnom
području akumulatora.
Pravo procentualno stanje punjenja akumulatora prikazuje
se samo pri zaustavljenom motoru električnog alata.
Kod predstojećeg dubokog pražnjenja akumulatora
elektronika automatski zaustavlja motor.
Održavanje i servis.
Kod ekstremnih uslova korišćenja može se pri
obradi metala nataložiti lagana prašina u
unutrašnjosti električnog alata. Izduvavajte
često unutrašnjost električnog alata kroz proreze za
ventilaciju sa suvim i komprimovanim vazduhom bez
pritiska.
Aktuelna lista rezervnih delova ovoga električnog alata
naći ćete na Internetu pod www.fein.com.
Sledeće delove možete pri potrebi sami zameniti:
alati za umetanje, akumulator
Jemstvo i garancija.
Garancija na proizvod važi prema zakonskim
regulativama u zemlji gde se pušta u rad. Pored toga daje
FEIN garanciju prema FEIN garantnoj izjavi proizvodjača.
U obimu isporuke Vašeg električnog alata može biti čak
samo jedan deo pribora koji je opisan u uputstvu za rad
ili koji je prikazan na slikama.
Izjava o usaglašenosti.
Firma FEIN izjavljuje na vlastitu odgovornost, da ovaj
proizvod odgovara važećim propisima koji su navedeni
na poslednjoj stranici ovoga uputstva za rad.
Tehnička dokumentacija kod: C. & E. FEIN GmbH,
C-DB_IA, D-73529 Schwäbisch Gmünd
Zaštita čovekove okoline, uklanjanje
djubreta.
Pakovanja, sortirani električni alati i pribor odvozite
nekoj reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove okoline.
Odvozite akumulatore samo u ispražnjenom stanju nekoj
propisanoj reciklaži.
Kod nepotpuno ispražnjenih akumulatora da bi se
obezbedili od kratkih spojeva izolirajtre utičnice sa
lepljivom trakom.
LED-
pokazivač
Značenje Akcija
1–4 zeleni
LED
procentualno
stanje punjenja
Rad
cveno
trajno
svetlo
Akumulator je
skoro prazan
Napuniti akumulator
crveno
trepćuće
svetlo
Akumulator
nije spreman
za rad
Dovesti akumulator u
radno temperaturno
područje, potom puniti
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 94 Friday, April 26, 2013 9:24 AM