Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [112/154]
112
bg
За точната преценка на натоварването от вибрации
трябва да се отчитат и интервалите от време, през
които електроинструментът е изключен или работи,
но не се използва. Това може значително да намали
натоварването от вибрации за целия производствен
цикъл.
Взимайте допълнителни мерки за предпазване на
работещия с електроинструмента от влиянието на
вибрациите, напр.: поддържане на
електроинструмента и работните инструменти в
изрядно състояние, подгряване и поддържане на
ръцете топли, подходяща организация на
последователността на работните цикли.
Работа с опасни за здравето прахове
При работа с този електроинструмент възникват
прахове, които могат да бъдат опасни.
Допирът или вдишването на някои прахове, напр.
отделящи се при работа с азбест и
азбестосъдържащи материали, съдържащи олово
лакови покрития и бои, метали, някои видове
дървесина, минерали, силикатни частици от инертни
материали, разтворители за някои видове боя,
консерванти за дървесина, противообрастващи
средства за плавателни съдове може да предизвика
алергични реакции и/или заболявания на
дихателните пътища, рак, увреждане на половата
система и др.п. Рискът вследствие на вдишването на
праховете зависи от експозицията. Използвайте
подходяща за вида на отделяните прахове
аспирационна система, както и лични предпазни
средства и осигурявайте добро проветряване на
работното място. Оставяйте обработването на
азбестосъдържащи материали да се извършва само
от квалифицирани техници.
При неблагоприятни обстоятелства прах от
дървесни материали или от леки метали, горещи
смеси от шлифоване и химикали могат да се
самовъзпламенят или да предизвикат експлозия.
Внимавайте образуващата се по време на работа
струя искри да не е насочена към кутии за събиране
на отпадъчна прах, избягвайте прегряването на
електроинструмента и на обработвания детайл,
своевременно изпразвайте прахоуловителната
кутия, спазвайте указанията за обработване на
производителя на материала, както и валидните във
Вашата страна предписания за обработваните
материали.
Указания за ползване.
Задействайте превключвателя за посоката на
въртене и превключвателя за предавките само когато
електродвигателят е в покой.
Премествайте превключвателя за предавките винаги
до упор. В противен случай електроинструментът
може да се повреди.
Прегряването на електроинструмента се указва чрез
мигане на светодиода в ръкохватката.
При претоварване електроинструментът се
изключва.
Поставете превключвателя за посоката на въртене в
средно положение, за да предотвратите опасността
от включване на електроинструмента по
невнимание, напр. при пренасяне.
Електронно спиране на въртящия момент
(вижте страници 8 9).
Настройвайте въртящия момент само при напълно
спряло въртене на електродвигателя.
При достигане на настроения въртящ момент
електродвигателят се изключва и се излъчва звуков
сигнал. След автоматичното изключване отпуснете
пусковия прекъсвач и го натиснете отново за
следващото завиване.
Можете да включите или изключите звуковата
сигнализация.
При работа със степен на въртящия момент « »
няма електронно изключване.
За да постигате добри резултати, притискайте
електроинструмента към винта достатъчно силно.
Работа с акумулаторната батерия.
Ползвайте акумулаторната батерия и я зареждайте
само когато температурата й е в допустимия работен
интервал от 0 °C 45 °C (32°F – 113°F). В началото на
процеса на зареждане температурата на
акумулаторната батерия трябва да е в рамките на
допустимия температурен интервал.
Реалният процент на зареденост на батерията се
показва само когато електродвигателят не работи.
Ако съществува опасност от дълбоко разреждане на
акумулаторната батерия, електронното управление
спира електродвигателя автоматично.
Поддържане и сервиз.
При екстремно тежки работни условия
при обработване на метали по вътрешните
повърхности на корпуса на
електроинструмента може да се отложи
токопровеждащ прах. Продухвайте често
вътрешното пространство на електроинструмента
със сух и обезмаслен сгъстен въздух.
Актуален списък с резервни части за този
електроинструмент можете да намерите в интернет
на адрес www.fein.com.
При необходимост можете сами да замените следните
елементи:
работни инструменти, акумулаторна батерия
Светодиод Значение Действие
1 – 4 зелени
светодиода
процентна
степен на
зареденост
Работа
червена
непрекъсна
та светлина
Акумулаторна
та батерия е
почти празна
Заредете
аукмулаторната
батерия
червена
мигаща
светлина
Акумулаторна
та батерия не е
готова за
работа
Изчакайте
температурата на
акумулаторната
батерия да достигне
допустимия работен
интервал и след
това я заредете
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 112 Friday, April 26, 2013 9:24 AM