Dansk | 151
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Parallelanslag monteres
(se Fig. g1g3)
Parallelanslaget 8 kan positioneres til højre eller
venstre på savklingen.
Skru spændegrebet 46 i det passende gevind
foran på parallelanslaget.
Anbring parallelanslaget først bag på savbor-
det. Positionér herefter parallelanslaget i fø-
ringsnoten 15.
Nu kan parallelanlaget forskydes efter ønske.
Parallelanslaget fastlåses ved at trykke
spændegrebet 46 ned.
Til savning af smalle emner og savning af lod-
rette geringsvinkler skal det ekstra parallelan-
slag 18 af aluminium monteres på parallelansla-
get 8.
I dette tilfælde kan du fastgøre det ekstra paral-
lelanslag 49 af kunststof på vinkelanslaget.
Skub profilskinnen 47 ind i noten på den kor-
te side af det ekstra parallelanslag 18.
Positionér profilskinnen foran parallelansla-
get 8 på en sådan måde, at boringerne på
begge dele flugter.
Skub fastgørelsesknopperne 48 gennem de
sidevendte boringer på parallelanslaget og
spænd dem.
Til savning af høje, smalle emner skal du mon-
tere det ekstra parallelanslag 18 af aluminium
direkte på parallelanslaget 8.
Fastgør det ekstra parallelanslag 18 direkte
på parallelanslaget 8 vha. de 2 firkantede mø-
trikker fra fastgørelsessættet 45 og fastgørel-
sesknopperne 48.
Støv-/spånudsugning
Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling,
nogle træsorter, mineraler og metal kan være
sundhedsfarlige. Berøring eller indånding af
støv kan føre til allergiske reaktioner og/eller ån-
dedrætssygdomme hos brugeren eller personer,
der opholder sig i nærheden af arbejdspladsen.
Bestemt støv som f.eks. ege- eller bøgestøv gæl-
der som kræftfremkaldende, især i forbindelse
med ekstra stoffer til træbehandling (chromat,
træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materia-
le må kun bearbejdes af fagfolk.
Anvend helst en støvopsugning.
Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
Det anbefales at bære åndeværn med filter-
klasse P2.
Overhold forskrifterne, der gælder i dit land
vedr. de materialer, der skal bearbejdes.
Støv-/spånopsugningen kan blive blokeret af
støv, spåner eller brudstykker fra emnet.
Sluk for el-værktøjet og træk elstikket ud af
stikdåsen.
Vent til savklingen står helt stille.
Find frem til årsagen til blokeringen og af-
hjælp den.
Opsugning med fremmed støvsuger (se Fig. h)
Tilslut en støvsugerslangen til spånudkastet
32.
Desuden kan du for at øge opsugningskapa-
citeten tilslutte en støvopsugning til opsug-
ningsstudsen 5.
Fjern hertil kappen fra opsugningsstudsen.
Støvsugeren skal være egnet til det materiale,
som skal opsuges.
Anvend en specialstøvsuger til opsugning af
særligt sundhedsfarligt, kræftfremkaldende el-
ler tørt støv.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 151 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM