Norsk | 175
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
f Sag alltid kun ett arbeidsstykke. Arbeids-
stykker som ligger over eller ved siden av
hverandre kan blokkere sagbladet eller for-
skyve seg mot hverandre i løpet av sagingen.
f Bruk alltid parallell- eller vinkelanlegget.
Dette forbedrer skjærenøyaktigheten og re-
duserer muligheten til at sagbladet klemmer.
f Hvis sagbladet blokkerer, slår du av elektro-
verktøyet og holder arbeidsstykket rolig til
sagbladet er stanset helt. For å unngå tilba-
keslag, må arbeidsstykket først beveges et-
ter at sagbladet er stanset. Fjern årsaken til
at sagbladet klemmer før du starter elektro-
verktøyet igjen.
f Bruk ikke butte, revnede, bøyde eller ska-
dede sagblad. I en for smal sagespalte forår-
saker sagblad med butte eller galt opprette-
de tenner stor friksjon, fastklemming av
sagbladet eller tilbakeslag.
f Bruk alltid sagblad med rett størrelse og
med passende festehull (f. eks. stjerne-for-
met eller rund). Sagblad som ikke passer
sammen med sagens montasjedeler, går
urundt og fører til tap av kontrollen.
f Ikke bruk sagblad av høylegert hurtigskjæ-
rende stål (HSS-stål). Slike sagblad kan lett
brekke.
f Ikke ta i sagbladet etter arbeidet før det er
avkjølt. Sagbladet blir svært varmt i løpet av
arbeidet.
f Bruk aldri verktøyet uten innleggsplaten.
Skift ut en defekt innleggsplate. Uten feilfri
innleggsplate kan du skade deg på sagbladet.
f Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som
holdes fast med spenninnretninger eller en
skrustikke, holdes sikrere enn med hånden.
f Hold arbeidsplassen ren. Materialblandinger
er spesielt farlige. Lettmetallstøv kan brenne
eller eksplodere.
f Du må aldri forlate verktøyet før det er
stanset helt. Innsatsverktøy som fortsetter å
gå kan forårsake skader.
f Bruk aldri elektroverktøyet med skadet led-
ning. Ikke berør den skadede ledningen og
trekk støpselet ut hvis ledningen skades i
løpet av arbeidet. Med skadet ledning øker
risikoen for elektriske støt.
Symboler
De nedenstående symbolene kan være av betydning for bruk av elektroverktøyet. Legg merke til sym-
bolene og deres betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med å bruke elektroverktøyet
en bedre og sikrere måte.
Symbol Betydning
f Bruk hørselvern. Innvirkning av støy kan føre til at man mis-
ter hørselen.
f Bruk en støvmaske.
f Bruk vernebriller.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 175 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM