384 | Srpski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
sr
Uputstva o sigurnosti
Opšta upozorenja za električne alate
Čitajte sva upozorenja i
uputstva. Propusti kod
pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati
za posledicu električni udar, požar i/ili teške
povrede.
Čuvajte sva upozorenja i uputstva za
budućnost.
Pojam upotrebljen u upozorenjima električni
alat odnosi se na električne alate sa radom na
mreži (sa mrežnim kablom) i na električne alate
sa radom na akumulator (bez mrežnog kabla).
1) Sigurnost na radnom mestu
a) Držite Vaše radno područne čisto i dobro
osvetljeno. Nered ili neosvetljena radna
područja mogu voditi nesrećama.
b) Ne radite sa električnim alatom u okolini
ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze
zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.
Električni alati prave varnice koje mogu
zapaliti prašinu ili isparenja.
c) Držite podalje decu i druge osobe za
vreme korišćenja električnog alata.
Prilikom rada možete izgubiti kontrolu
nad aparatom.
2) Električna sigurnost
a) Priključni utikač električnog alata mora
odgovarati utičnici. Utikač nesme nikako
da se menja. Ne upotrebljavajte
adaptere utikača zajedno sa električnim
alatima zaštićenim uzemljenjem. Ne
promenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjuju rizik električnog udara.
b) Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim
površinama kao cevi, grejanja, šporet i
rashladni ormani. Postoji povećani rizik
od električnog udara ako je Vaše telo
uzemljeno.
c) Držite aparat što dalje od kiše ili vlage.
Prodor vode u električni alat povećava
rizik od električnog udara.
d) Ne nosite električni alat za kabl, ne
vešajte ga ili ne izvlačite ga iz utičnice.
Držite kabl dalje od vreline, ulja, oštrih
ivica ili delova aparata koji se pokreću.
Oštećeni ili uvrnuti kablovi povećavaju
rizik električnog udara.
e) Ako sa električnim alatom radite u
prirodi, upotrebljavajte samo produžne
kablove koji su pogodni za spoljnu
upotrebu. Upotreba produžnog kabla
uzemljenog za spoljnu upotrebu smanjuje
rizik od električnog udara.
f) Ako rad električnog alata ne može da se
izbegne u vlažnoj okolini, koristite
prekidač strujne zaštite pri kvaru.
Upotreba prekidača strujne zaštite pri
kvaru smanjuje rizik od električnog udara.
3) Sigurnost osoblja
a) Budite pažljivi, pazite na to, šta radite i
idite razumno na posao sa Vašim elek-
tričnim alatom. Ne koristite električni
alat ako ste umorni ili pod uticajem
droge, alkohola ili lekova. Momenat
nepažnje kod upotrebe električnog alata
može voditi ozbiljnim povredama.
b) Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek
zaštitne naočare. Nošenje lične zaštitne
opreme, kao maske za prašinu, sigurnos-
ne cipele koje ne kližu, zaštitni šlem ili
zaštitu za sluh, zavisno od vrste i upotrebe
električnog alata, smanjuju rizik od
povreda.
c) Izbegavajte nenamerno puštanje u rad.
Uverite se da je električni alat isključen,
pre nego što ga priključite na struju i/ili
na akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako
prilikom nošenja električnog alata držite
prst na prekidaču ili aparat uključen
priključujete na struju, može ovo voditi
nesrećama.
d) Uklonite alate za podešavanje ili klju-
čeve za zavrtnje, pre nego što uključite
električni alat. Neki alat ili ključ koji se
nalazi u rotirajućem delu aparata, može
voditi nesrećama.
UPOZORENJE
OBJ_BUCH-783-003.book Page 384 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM