Slovensky | 283
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Montáž základnej dosky (pozri obrázok b)
Založte základnú dosku 35 do určených
výrezov tak, aby skrutky s krížovou hlavou
zasahovali do otvorov telesa náradia.
Upevnite základnú dosku takým spôsobom,
že pevne utiahnete skrutky s krížovými
hlavami.
Montáž zhora
Otočte elektrické náradie tak, aby malo teraz
správnu polohu na prácu.
Montáž štrbinového klina
(pozri obrázky c1c3)
Pomocou priloženého prstencového kľúča 17
nadvihnite na tento účel vpredu vkladaciu
platničku 3 a demontujte ju z otvorov 37.
Otáčajte ručné koleso 12 proti smeru pohybu
hodinových ručičiek až na doraz tak, aby sa
pílový list 38 nachádzal v najvyššej možnej
výškovej polohe nad rezacím stolom.
Aby sa dal pílový list 38 vykyvovať, uvoľnite
aretačnú rukoväť 29.
Nasuňte štrbinový klin 4 príslušnými otvormi
na upevňovací čap držiaka 39.
Upevnite štrbinový klin 4 na držiaku 39 takým
spôsobom, že šesťhrannú skrutku 36 dobre
utiahnete pomocou prstencového kľúča 17
(13 mm).
Nastavte pílový list znova na uhol 90 ° a dobre
utiahnite aretačnú rukoväť 29. (pozri aj
Nastavenie vertikálneho uhla zošikmenia,
strana 287)
Upozornenie: Štrbinový klin musí byť s pílovým
listom v jednej rovine, aby sa zabránilo
zablokovaniu pílového listu v obrobku.
Celkom na záver opäť namontujte vkladaciu
platničku 3.
Zaháčkujte na tento účel vkladaciu platničku
do otvorov 37 a potom zatlačte vkladaciu
platničku smerom dole tak, aby zaskočila v
rezacom stole.
Montáž ochranného krytu (pozri obrázok d)
Na zmontovanie použite dodanú upevňovaciu
súpravu Ochranný kryt 40. (skrutka, matica a
podložka)
Prestrčte skrutku 40 cez otvory na
ochrannom kryte a na štrbinovom kline.
Štvorhran skrutky musí presne zapadnúť do
príslušného otvoru na ochrannom kryte.
Nasaďte podložku a maticu.
Maticu utiahnite pomocou prstencového
kľúča
17 (13 mm) do takej miery, aby
ochranný kryt v každej nastavenej polohe
samočinne držal.
Montáž predĺženia rezacieho stola
(pozri obrázky e1e2)
Na zmontovanie použite upevňovaciu súpravu
Predĺženie rezacieho stola 41. (2 vodiace tyče,
2 skrutky na zaistenie, 2 svorky, 2 krátke
upevňovacie rukoväte)
Posuňte obe vodiace tyče až na doraz
otvorom so závitom dopredu do príslušných
otvorov na predĺžení rezacieho stola 2.
Naskrutkujte gumový tlmič 42 na predĺženie
rezacieho stola
Nasuňte na zafixovanie svorky do otvorov
vodiacich tyčí.
Predĺženie rezacieho stola s oboma
vodiacimi tyčami potom zasuňte do
príslušných držiakov pod rezacím stolom.
Na zaistenie proti vytiahnutiu zaskrutkujte
skrutky do príslušného závitu.
Zaskrutkujte upevňovacie rukoväte 23 do
určených otvorov so závitom pod rezacím
stolom.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 283 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM