172 | Svenska
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Placera anslagen (8, 16, 18) fäst in påskjuta-
ren 22.
Linda upp nätsladden kring kabelhållarna 31.
En reservsågklinga kan med fästskruven 19
fästas på huset.
Så här bärs elverktyget
f Elverktyget ska alltid bäras av två personer
för undvikande av ryggskada.
f Vid transport av elverktyget använd endast
transportanordningarna och bär inte verk-
tyget i skyddsutrustningen, bordsförläng-
ningsskenan 2 eller bordsbreddnings-
skenan 9.
Lyfta eller transportera sågbordet genom att
gripa tag i greppfördjupningarna 67 på såg-
bordets 11 sidor.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
f Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbe-
ten utförs på elverktyget.
Om i elverktyget trots exakt tillverkning och
sträng kontroll störning skulle uppstå, bör repa-
ration utföras av auktoriserad serviceverkstad
för Bosch elverktyg.
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbe-
ställningar det 10-siffriga produktnumret som
finns på elverktygets typskylt.
Rengöring
Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar
rena för bra och säkert arbete.
Avlägsna damm och spån efter varje arbetsope-
ration genom renblåsning med tryckluft eller
med en pensel.
Tillbehör
Bordsställ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 001 967
Sågklingor för trä och plattor, paneler och
lister
Sågklinga 254 x 30 mm,
40 tänder . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 443
Sågklinga 254 x 30 mm,
60 tänder . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 444
Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande re-
paration och underhåll av produkter och reserv-
delar. Sprängskissar och informationer om re-
servdelar lämnas även på adressen:
www.bosch-pt.com
Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när
det gäller frågor beträffande köp, användning
och inställning av produkter och tillbehör.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Avfallshantering
Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhän-
dertas på miljövänligt sätt för återvinning.
För att underlätta sortering vid återvinning är
plastdelarna markerade.
Endast för EU-länder:
Släng inte elverktyg i hushållsav-
fall!
Enligt europeiska direktivet
2002/96/EG för kasserade elek-
triska och elektroniska apparater
och dess modifiering till nationell
rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas se-
parat och på miljövänligt sätt lämnas in för åter-
vinning.
Ändringar förbehålles.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 172 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM