270 | Česky
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Nastavení podélných dorazů
Podélný doraz 8 (viz obr. E)
Ryska na lupě 58 ukazuje na stupnici 13
nastavenou vzdálenost podélného dorazu k
pilovému kotouči.
Umístěte podélný doraz na požadovanou
stranu pilového kotouče. (viz též Montáž
podélného dorazu, strana 267)
Pro uvolnění zatáhněte upínací páčku 46
nahoru a posouvejte podélný doraz až lupa
58 ukazuje požadovanou vzdálenost k
pilovému kotouči.
Pro zajištění podélného dorazu stiskněte
upínací páčku 46 dolů.
Podélný doraz 10 na rozšíření stolu (viz obr. F)
Podélný doraz 10 může být umístěn vlevo nebo
vpravo od rozšíření stolu 9.
Barevné rozlišení samolepky na podélném
dorazu koresponduje s barvami stupnice 59 na
přední vodící tyči. Stupnice ukazuje podle
polohy podélného dorazu vzdálenost k pilovému
kotouči.
Podélný doraz přišroubujte v požadované
poloze na rozšíření stolu.
Uchopte uprostřed dole rozšíření stolu a
vytáhněte je tak daleko ven až zelená popř.
žlutá stupnice ukazují požadovanou
vzdálenost k pilovému kotouči.
Nastavení přídavného podélného
dorazu
Při řezání úzkých obrobků a při řezání
vertikálních úhlů sklonu musíte přídavný
podélný doraz 18 z hliníku namontovat na
podélný doraz 8. (viz obr. g2)
Krátké obrobky se mohou při řezání zaklesnout
mezi podélný doraz a pilový kotouč, mohou být
vystupujícím pilovým kotoučem zachyceny a
odmrštěny.
Přídavný podélný doraz proto nastavte tak, aby
jeho vodící konec končil v oblasti mezi
nejpřednějším zubem pilového kotouče a
středem pilového kotouče.
K tomu povolte upevňovací knoflíky 48 a
přídavný podélný doraz 18 adekvátně
přesuňte.
Knoflíky opět pevně utáhněte.
Při řezání vysokých, úzkých obrobků musíte
přídavný podélný doraz 18 z hliníku namontovat
přímo na podélný doraz 8. (viz obr. g3)
Uvedení do provozu
Zapnutí (viz obr. G1G2)
Posuňte červený knoflík nouzového vypnutí
14 doleva a otevřete žlutou bezpečnostní
klapku 30.
Pro uvedení do provozu zatlačte na zelené
tlačítko zapnutí 60.
Poté bezpečnostní klapku bez zaskočení
uzavřete.
Vypnutí (viz obr. G3)
Zatlačte na červený knoflík nouzového
vypnutí 14.
Výpadek proudu
Spínač je takzvaný spínač s podpěťovou spouští,
který zabraňuje opětovnému rozběhu
elektronářadí po výpadku proudu (např.
vytažení síťové zástrčky během provozu).
Pro uvedení elektronářadí poté opět do provozu
musíte znovu stlačit zelené tlačítko zapnutí 60.
Pracovní pokyny
Všeobecná upozornění k pile
f Při všech řezech musíte nejprve zajistit, aby
se pilový kotouč nikdy nemohl dotýkat
dorazů nebo jiných dílů stroje.
Chraňte pilový kotouč před nárazem a úderem.
Nevystavujte pilový kotouč žádnému bočnímu
tlaku.
Rozpěrný klín musí být v jedné ose s pilovým
kotoučem, aby se zamezilo svírání obrobku.
Neopracovávejte žádné pokřivené obrobky.
Obrobek musí mít vždy jednu přímou hranu pro
přiložení k podélnému dorazu.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 270 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM