170 | Svenska
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Arbetsanvisningar
Allmänna såganvisningar
f Innan sågning påbörjas bör kontroll ske av
att sågklingan inte berör anslag eller andra
maskindelar.
Skydda sågklingan mot slag och stötar. Tryck in-
te i sidled mot sågklingan.
Klyvkniven måste flukta med sågklingan för att
undvika inklämning av arbetsstycket.
Bearbeta inte snedvridna arbetsstycken. Arbets-
stycket måste alltig ha en rak kant som läggs an
mot parallellanslaget.
Förvara påskjutaren alltid vid elverktyget.
Använd inte elverktyget för sågning av falsar, no-
tar eller spår.
Märkning av skärlinjen
Skriv på den runda gula dekalen 7 in sågkling-
ans tjocklek.
Arbetsstycket kan då ställas in exakt för såg-
ning och klingskyddet behöver inte öppnas.
Operatörens position (se bild H)
f Stå alltid på sidan om sågklingan och inte i
linje med elverktygets sågklinga. Detta
skyddar kroppen mot eventuellt bakslag.
Håll händerna, fingrarna och armarna på be-
tryggande avstånd från roterande sågklinga.
Beakta följande anvisningar:
Håll i arbetsstycket med båda händerna och
tryck det stadigt mot sågbordet, gäller speci-
ellt för sågning utan anslag. (se bild I)
Använd alltid medföljande påskjutare 22 och
tilläggsparallellanslag 18 för smala arbets-
stycken och för sågning av vertikala gerings-
vinklar. (se bild J)
Största mått på arbetsstycket
Sågning
Sågning i rät linje
Ställ in parallellanslaget 8 på önskad snitt-
bredd. (se ”Inställning av parallellanslag”
sidan 169)
Lägg upp arbetsstycket på sågbordet framför
klingskyddet 6.
Lyft eller sänk sågklingan med ratten 12 tills
de övre sågtänderna står ca 5 mm över ar-
betsstyckets yta.
Anvisning: Kontrollera att klingskyddet sitter i
korrekt läge. Klingskyddet ska alltid ligga an mot
arbetsstycket.
Koppla på elverktyget.
Såga arbetsstycket med jämn matningshas-
tighet.
Koppla från elverktyget och vänta till såg-
klingan stannat helt.
Sågning i vertikal geringsvinkel
Ställ in önskad vertikal geringsvinkel. (se ”In-
ställning av vertikal geringsvinkel” sidan 169)
Följ de arbetssteg som beskrivs i avsnittet
”Sågning i rät linje”.
Ställ in avståndet mellan sågklingan och till-
läggsparallellanslaget på vinkelanslaget
(se bild f2)
Avståndet mellan sågklingan och tilläggsparallel-
lanslaget får uppgå till högst 15 mm.
Om tilläggsparallellanslaget 18 står bakom
snittlinjen ska de båda skruvarna ur monte-
ringssatsen 45 lossas.
Förskjut tilläggsparallellanslaget och dra åter
fast skruvarna.
Sågning i horisontell geringsvinkel med låst
skjutslid
Ställ in önskad horisontell geringsvinkel. (se
”Inställning av horisontell geringsvinkel”
sidan 169)
Vinkelanslaget måste vara fritt rörligt i styr-
spåret 21 (till vänster eller höger). Lossa vid
behov låsknoppen 44.
Följ de arbetssteg som beskrivs i avsnittet
”Sågning i rät linje”.
vertikal
geringsvinkel
max. höjd på
arbetsstycket [mm]
90°
75
45°
63
OBJ_BUCH-783-003.book Page 170 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM