Magyar | 295
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
f A megmunkálásra kerülő munkadarabot
megfelelően rögzítse. Egy befogó szerkezet-
tel vagy satuval rögzített munkadarab bizton-
ságosabban van rögzítve, mintha csak a
kezével tartaná.
f Tartsa tisztán a munkahelyét. Az anyag-
keverékek különösen veszélyesek. A könnyű
fémek pora éghető és robbanásveszélyes.
f Sohase hagyja ott a szerszámot, amíg az
teljesen le nem állt. A betétszerszámok
kifutásuk során sérüléseket okozhatnak.
f Sohase használja az elektromos kéziszer-
számot, ha a kábel megrongálódott. Ha a
hálózati csatlakozó kábel a munka során
megsérül, ne érintse meg a kábelt, hanem
azonnal húzza ki a csatlakozó dugót a
dugaszolóaljzatból. Egy megrongálódott
kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
Jelképes ábrák
A következő szimbólumoknak komoly jelentőségük lehet az Ön elektromos kéziszerszámának hasz-
nálata során. Jegyezze meg ezeket a szimbólumokat és jelentésüket. A szimbólumok helyes interpre-
tálása segítségére lehet az elektromos kéziszerszám jobb és biztonságosabb használatában.
Jel Magyarázat
f Viseljen fülvédőt. Ennek elmulasztása esetén a zaj hatása a
hallóképesség elvesztéséhez vezethet.
f Viseljen porvédő álarcot.
f Viseljen védőszemüveget.
f Veszélyes terület! Amennyire lehetséges, tartsa távol a
kezét, az ujjai és a karját ettől a területtől.
Csak az EU-tagországok számára:
Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási
szemétbe!
A használt villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó
2002/96/EK sz. Európai Irányelvnek és ennek a megfelelő
országok jogharmonizációjának megfelelően a már
használhatatlan elektromos kéziszerszámokat külön össze kell
gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból megfelelő újra
felhasználásra le kell adni.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 295 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM