462 | Latviešu
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Putekļu uzsūkšana ar ārējā putekļsūcēja palī-
dzību (skatīt attēlu h)
Pievienojiet putekļsūcēja šļūteni skaidu
izvadīšanas atverei 32.
Lai paaugstinātu uzsūkšanas jaudu,
uzsūkšanas īscaurulei 5 var pievienot papildu
putekļsūcēju.
Šim nolūkam noņemiet vāciņu no uzsūkšanas
īscaurules.
Putekļsūcējam jābūt piemērotam apstrādājamā
materiāla putekļu uzsūkšanai.
Veselībai īpaši kaitīgu, kancerogēnu vai
sausu putekļu uzsūkšanai lietojiet speciālus
putekļsūcējus.
Stacionāra vai pusstacionāra
uzstādīšana
f Lai varētu droši strādāt ar elektroin-
strumentu, tas pirms lietošanas jānostipri-
na uz līdzenas un stabilas virsmas (piemē-
ram, uz darba galda).
Uzstādīšana bez paliktņa(skatīt attēlu i)
Nostipriniet elektroinstrumentu uz darba
virsmas, lietojot piemērotus skrūvju
savienojumus. Stiprināšanai izmantojiet
atvērumus 20 (skatīt attēlu B1).
Uzstādīšana ar paliktni
(skatīt attēlus k1k3 lappusē 15)
Salikšanai izmantojiet stiprinājuma komplektu
„paliktnim“ 68. (24 skrūves ar uzgriežņiem
salikšanai, 4 skrūves ar uzgriežņiem
elektroinstrumenta nostiprināšanai, 4
paplāksnes).
Salieciet paliktni 69. Stingri pieskrūvējiet
skrūves.
Nostipriniet elektroinstrumentu uz paliktņa
balstvirsmām. Izmantojiet šim nolūkam
urbumus 20 elektroinstrumentā un
gareniskos atvērumus paliktnī.
Darbinstrumenta nomaiņa
(skatīt attēlus j1j4)
f Pirms elektroinstrumenta apkopes vai
apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa
kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla
kontaktligzdas.
f Zāģa asmeņu nomaiņas laikā uzvelciet
aizsargcimdus. Pieskaroties zāģa asmeņiem,
var gūt savainojumus.
Izvēlieties apstrādājamajam materiālam
piemērotu zāģa asmeni.
Izmantojiet vienīgi zāģa asmeņus, kuru
maksimālais pieļaujamais griešanās ātrums ir
lielāks par elektroinstrumenta griešanās ātrumu
brīvgaitā.
Izmantojiet tikai zāģa asmeņus, kas atbilst šajā
lietošanas pamācībā noteiktajiem parametriem,
ir pārbaudīti atbilstoši standarta EN 847-1
prasībām un attiecīgi marķēti.
Zāģa asmens noņemšana
Ar gredzenatslēgas 17 palīdzību paceliet
aptverplāksnes 3 priekšējo daļu un izņemiet
aptverplāksni no izgriezumiem 37.
Grieziet rokriteni 12 pretēji pulksteņa
rādītāju kustības virzienam, līdz zāģa amens
38 ir pacelts iespējami augstu virs zāģēšanas
galda.
Grieziet piespiedējuzgriezni 51 ar
gredzenatslēgu 17 (23 mm) un vienlaikus
velciet darbvārstas fiksēšanas sviru 50, līdz
darbvārpsta fiksējas.
Turiet pievilktu darbvārstas fiksēšanas sviru
un noskrūvējiet piespiedējuzgriezni, griežot
to pretēji pulksteņa rādītāju kustības
virzienam.
Noņemiet piespiedējpaplāksni 52.
Noņemiet zāģa asmeni 38.
Zāģa asmens iestiprināšana
Ja nepieciešams, pirms griešanas diska
iestiprināšanas notīriet visas iestiprināmās
daļas.
Novietojiet jaunu zāģa asmeni uz
balstpaplāksnes 52, kas atrodas uz
darbvārpstas 53.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 462 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM