Polski | 251
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Odsysanie zewnętrzne (zob. rys. h)
Podłączyć wąż odkurzacza do wyrzutnika
wiórów 32.
Aby podwyższyć wydajność odsysania można
dodatkowo podłączyć system odsysania do
króćca odsysania 5.
Należy przedtem zdjąć przykrywkę z króćca
odsysania.
Odkurzacz musi być dostosowany do rodzaju
obrabianego materiału.
Do odsysania szczególnie niebezpiecznych dla
zdrowia pyłów rakotwórczych należy używać
odkurzacza specjalnego.
Montaż stacjonarny lub ustawienie bez
montażu
f Dla zagwarantowania bezpiecznej obsługi,
należy przed użyciem przymocować
elektronarzędzie do równej i stabilnej
powierzchni pracy (np. ławy roboczej).
Montaż bez podstawy (zob. rys. i)
Przymocować elektronarzędzie
odpowiednimi śrubami do płaszczyzny
roboczej. Otwory na śruby 20.
Montaż z podstawą
(zob. rys. k1k3 od str. 15)
Do montażu należy użyć zestawu montażowego
Podstawa 68. (24 śruby wraz z nakrętkami do
montażu, 4 śruby wraz z nakrętkami do
zamocowania elektronarzędzia, 4 podkładki)
Zmontować podstawę 69. Mocno dociągnąć
śruby.
Zamocować elektronarzędzie na
przeznaczonej do tego powierzchni
podstawy. Do mocowania użyć należy
otworów 20 na elektronarzędziu jak również
otworów podłużnych na podstawie.
Wymiana narzędzi (zob. rys. j1 j4)
f Przed wszystkimi pracami przy elektro-
narzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gnia-
zda.
f Podczas montażu tarczy pilarskiej używać
rękawic ochronnych. Przy kontakcie z tarczą
pilarską istnieje niebezpieczeństwo
zranienia.
Należy wybrać odpowiedni rodzaj tarczy tnącej,
uzależniony od rodzaju materiału
przeznaczonego do obróbki.
Używać należy tylko piły, których maksymalnie
dopuszczalna prędkość wyższa jest od
prędkości obrotowej elektronarzędzia bez
obciążenia.
Stosować należy wyłącznie tarcze tnące,
których parametry są zgodne z podanymi w
niniejszej instrukcji obsługi ulotce i zostały
przetestowane zgodnie z wymaganiami normy
EN 847-1 i odpowiednio oznakowane.
Demontaż tarczy pilarskiej
Za pomocą klucza oczkowego 17 podważyć
przednią część podkładki 3 i wyjąć ją z
otworów 37.
Pokrętło 12 przekręcić do oporu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek - tak, aby
tarcza tnąca 38 znalazła się w możliwie
najwyższym położeniu nad stołem pilarskim.
Przekręcić nakrętkę 51 za pomocą klucza
oczkowego 17 (23 mm), pociągając
równocześnie dźwignię blokującą wrzeciono
50 aż do jej zaskoczenia w zapadce.
Przytrzymując dokręconą dźwignię blokującą
wrzeciono, odkręcić nakrętkę, obracając nią
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.
Zdjąć kołnierz mocujący 52.
Zdjąć tarczę pilarską 38.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 251 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM