402 | Slovensko
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
d) Pred vklapljanjem električnega orodja
odstranite nastavitvena orodja ali izvija-
če. Orodje ali ključ, ki se nahaja v vrtečem
se delu naprave, lahko povzroči telesne
poškodbe.
e) Izogibajte se nenormalni telesni drži. Po-
skrbite za trdno stojišče in za stalno
ravnotežje. Tako boste v nepričakovanih
situacijah električno orodje lahko bolje
nadzorovali.
f) Nosite primerna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil in nakita. Lase, oblačila
in rokavice ne približujte premikajočim
se delom naprave. Premikajoči se deli
naprave lahko zagrabijo ohlapno oblačilo,
dolge lase ali nakit.
g) Če je na napravo možno montirati pri-
prave za odsesavanje ali prestrezanje
prahu, se prepričajte, če so le-te priklju-
čene in če se pravilno uporabljajo.
Uporaba priprave za odsesavanje prahu
zmanjšuje zdravstveno ogroženost zaradi
prahu.
4) Skrbna uporaba in ravnanje z električnimi
orodji
a) Ne preobremenjujte naprave. Pri delu
uporabljajte električna orodja, ki so za to
delo namenjena. Z ustreznim električnim
orodjem boste v navedenem zmogljivost-
nem področju delali bolje in varneje.
b) Ne uporabljajte električnega orodja s
pokvarjenim stikalom. Električno orodje,
ki se ne da več vklopiti ali izklopiti, je
nevarno in ga je potrebno popraviti.
c) Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo
delov pribora ali odlaganjem naprave iz-
vlecite vtikač iz električne vtičnice in/ali
odstranite akumulator. Ta previdnostni
ukrep preprečuje nenameren zagon elek-
tričnega orodja.
d) Električna orodja, katerih ne uporablja-
te, shranjujte izven dosega otrok. Ose-
bam, ki naprave ne poznajo ali niso
prebrale teh navodil za uporabo, napra-
ve ne dovolite uporabljati. Električna
orodja so nevarna, če jih uporabljajo
neizkušene osebe.
e) Skrbno negujte električno orodje. Kon-
trolirajte brezhibno delovanje premičnih
delov naprave, ki se ne smejo zatikati.
Če so ti deli zlomljeni ali poškodovani do
te mere, da ovirajo delovanje električ-
nega orodja, jih je potrebno pred upor-
abo naprave popraviti. Slabo vzdrževana
električna orodja so vzrok za mnoge
nezgode.
f) Rezalna orodja vzdržujte tako, da bodo
vedno ostra in čista. Skrbno negovana
rezalna orodja z ostrimi robovi se manj
zatikajo in so lažje vodljiva.
g) Električna orodja, pribor, vsadna orodja
in podobno uporabljajte ustrezno tem
navodilom. Pri tem upoštevajte delovne
pogoje in dejavnost, ki jo boste
opravljali. Uporaba električnih orodij v
namene, ki so drugačni od predpisanih,
lahko privede do nevarnih situacij.
5) Servisiranje
a) Vaše električno orodje naj popravlja
samo kvalificirano strokovno osebje ob
obvezni uporabi originalnih rezervnih
delov. Tako bo zagotovljena ohranitev
varnosti naprave.
Varnostna opozorila za namizne krožne
žage
f Nikoli ne stopajte na orodje. Lahko
nastopijo resne poškodbe, če se električno
orodje prevrne ali če pomotoma pridete v
stik z žaginim listom.
f Prepričajte se, da zaščitni pokrov pravilno
deluje in se lahko prosto giblje. Nikoli ne
vpenjajte zaščitnega pokrova, ko je v
odprtem stanju.
f Ne segajte s svojimi rokami v območje žage,
medtem ko električno orodje obratuje. Pri
stiku z žaginim listom obstaja nevarnost
poškodbe.
f Nikoli ne posegajte za žagin list, da bi držali
obdelovanec, odstranili ostružke ali iz
drugih razlogov. Odmik vaše roke do
rotirajočega žaginega lista je pri tem
premajhna.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 402 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM