232 | Türkçe
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Alttan montaj
Elektrikli el aletini kesme masas 11 üzerine
yerleştirin.
Emme hortumunun taklmas (Baknz: Şekil a)
Testere gövdesindeki talaş atma tertibat ile
alet gövdesindeki talaş atma tertibatn 32
emme hortumu 34 ile birleştirin.
Taban levhasnn montaj (Baknz: Şekil b)
Taban levhasn 35 öngörülen oluklara, yldz
başl vidalar gövdedeki delikleri kavrayacak
biçimde yerleştirin.
Yldz başl vidalar skarak taban levhasn
tespit edin.
Yukardan montaj
Elektrikli el aletini doğru pozisyonda
çalşmaya hazr olacak biçimde çevirin.
Yarma kamasnn montaj
(Baknz: Şekiller c1c3)
Ring anahtarla 17 besleme levhasn 3 ön
taraftan kaldrn ve oluklardan 37 aln.
El çarkn 12 saat hareket yönünün tersine
sonuna kadar o ölçüde çevirin ki, testere
bçağ 38 kesme masasnn üstünde mümkün
olan en üst konuma gelsin.
Testere bçağn 38 hareket ettirebilmek için
kilitleme topuzunu 29 gevşetin.
Yarma kamasnn 4 ilgili deliklerini mesnedin
bağlama pimine 39 itin.
Yarma kamasn 4 mesnette 39 altgen viday
36 ring anahtarla 17 (13 mm) skmak
suretiyle tespit edin.
Testere bçağn tekrar 90° ayarlayn ve
kilitleme topuzunu 29 skn. (Baknz: Dikey
gönye açsnn ayarlanmas, sayfa 235)
Açklama: İş parçasnn skma yapmamas için
yarma kamas ile testere bçağ ayn hizada
olmaldr.
Son olarak besleme levhasn 3 tekrar takn.
Besleme levhasn oluklara 37 yerleştirin ve
alttan kesme masasn kavrayncaya kadar
itin.
Koruyucu kapağn taklmas (Baknz: Şekil d)
Bunun için tespit setini Koruyucu kapak 40
kullann. (vida, somun, besleme diskleri)
Viday 40 koruyucu kapağn ve yarma
kamasnn deliklerinden itin.
Vidadaki dörtgen koruyucu kapaktaki ilgili
oluğu kavramaldr.
Besleme diskini ve somunu yerleştirin.
Somunu ring anahtarla 17 (13 mm) o ölçüde
skn ki, koruyucu kapak her ayar
pozisyonunda kendiliğinden dursun.
Masa uzatmasnn montaj
(Baknz: Şekiller e1e2)
Montaj için tespit setini
Masa uzatmas
kullann 41. (2 klavuz çubuk, 2 emniyet vidas, 2
klips, 2 ksa tespit baş)
Her iki klavuz çubuğu sonuna kadar dişli
delikler önde olacak biçimde masa
uzanmasnn 2 öngörülen deliklerine itin.
Lastik tamponu 42 masa uzatmasna
vidalayn.
Sabitlemek için klipsi klavuz çubuklarn
deliklerine itin.
Daha sonra masa uzatmasn iki klavuz
çubukla birlikte kesme masasnn altndaki
öngörülen deliklere itin.
Vidalar geri çekilmeye karş emniyet olarak
öngörülen dişli yuvalara vidalayn.
Tespit topuzlarn 23 kesme masasnn
altndaki öngörülen dişlere vidalayn.
Aç dayamağnn montaj
(Baknz: Şekiller f1f2)
Ray 43 aç dayamağnda 16 kesme masasnn
öngörülen iki klavuz oluğundan 21 birine
yerleştirin.
Açklama: Aç dayamağnn pozisyonu sol klavuz
olukta tespit topuzunun 44 çevrilmesiyle itmeli
kzak üzerinde sabitlenebilir.
Alüminyumdan ek paralellik mesnedini 18
aletle birlikte teslim edilen tespit seti 45 ile
aç dayamağna takn. (2 ksa vida, 2 dörtgen
somun ve besleme diskleri)
Açklama: Ek paralellik mesnedinin kesme
masasna tam olarak oturmasna dikkat edin.
Testere bçağ ile ek paralellik mesnedi
arasndaki mesafe en fazla 15 mm olmaldr.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 232 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM