Norsk | 173
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
no
Sikkerhetsinformasjon
Generelle advarsler for elektroverktøy
Les gjennom alle advarslene
og anvisningene. Feil ved over-
holdelsen av advarslene og nedenstående anvis-
ninger kan medføre elektriske støt, brann og/el-
ler alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjo-
nene.
Det nedenstående anvendte uttrykket «elektro-
verktøy» gjelder for strømdrevne elektroverktøy
(med ledning) og batteridrevne elektroverktøy
(uten ledning).
1) Sikkerhet på arbeidsplassen
a) Hold arbeidsområdet rent og ryddig og
sørg for bra belysning. Rotete arbeids-
områder eller arbeidsområder uten lys
kan føre til ulykker.
b) Ikke arbeid med elektroverktøyet i ek-
splosjonsutsatte omgivelser – der det
befinner seg brennbare væsker, gass el-
ler støv. Elektroverktøy lager gnister som
kan antenne støv eller damper.
c) Hold barn og andre personer unna når
elektroverktøyet brukes. Hvis du blir for-
styrret under arbeidet, kan du miste kon-
trollen over elektroverktøyet.
2) Elektrisk sikkerhet
a) Støpselet til elektroverktøyet må passe
inn i stikkontakten. Støpselet må ikke
forandres på noen som helst måte. Ikke
bruk adapterstøpsler sammen med jor-
dede elektroverktøy. Bruk av støpsler
som ikke er forandret på og passende
stikkontakter reduserer risikoen for elek-
triske støt.
b) Unngå kroppskontakt med jordede over-
flater slik som rør, ovner, komfyrer og
kjøleskap. Det er større fare ved elektris-
ke støt hvis kroppen din er jordet.
c) Hold elektroverktøyet unna regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et
elektroverktøy, øker risikoen for elektris-
ke støt.
d) Ikke bruk ledningen til andre formål,
f. eks. til å bære elektroverktøyet, henge
det opp eller trekke det ut av stikkontak-
ten. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller verktøydeler som be-
veger seg. Med skadede eller opphopede
ledninger øker risikoen for elektriske støt.
e) Når du arbeider utendørs med et elektro-
verktøy, må du kun bruke en skjøteled-
ning som er egnet til utendørs bruk. Når
du bruker en skjøteledning som er egnet
for utendørs bruk, reduseres risikoen for
elektriske støt.
f) Hvis det ikke kan unngås å bruke elek-
troverktøyet i fuktige omgivelser, må du
bruke en jordfeilbryter. Bruk av en jord-
feilbryter reduserer risikoen for elektriske
støt.
3) Personsikkerhet
a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør,
gå fornuftig frem når du arbeider med et
elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy
når du er trett eller er påvirket av narko-
tika, alkohol eller medikamenter. Et øye-
blikks uoppmerksomhet ved bruk av elek-
troverktøyet kan føre til alvorlige skader.
b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid
å bruke vernebriller. Bruk av personlig
sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklifaste
arbeidssko, hjelm eller hørselvern – av-
hengig av type og bruk av elektroverktøyet
– reduserer risikoen for skader.
c) Unngå å starte verktøyet ved en feilta-
gelse. Forviss deg om at elektroverktøy-
et er slått av før du kobler det til strøm-
men og/eller batteriet, løfter det opp
eller bærer det. Hvis du holder fingeren
på bryteren når du bærer elektroverktøyet
eller kobler elektroverktøyet til strømmen
i innkoblet tilstand, kan dette føre til
uhell.
d) Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler
før du slår på elektroverktøyet. Et verk-
tøy eller en nøkkel som befinner seg i en
roterende verktøydel, kan føre til skader.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-783-003.book Page 173 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM