382 | Български
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Настройване: (вижте фиг. K)
Освободете ръкохватката 29 и с помощта
на ръкохватката 12 задръжте циркуляра под
наклон 90°.
Освободете регулиращия винт 61 и отново
леко затегнете ръкохватката 29.
Завъртете регулиращия винт наляво или
надясно така, че рамото на ъгломера да се
подравни по цялата си дължина спрямо
циркуляра.
Накрая затегнете отново здраво
ръкохватката 29.
Ако след настройването стрелката 56 не е на
една линия с маркировката 90° на скалата 57,
развийте винта 63 с обикновена отвертка и
подравнете стрелката спрямо маркировката
90°.
Настройване на стандартен наклон на
среза 45° (във вертикална равнина)
(вижте фиг. K)
Повторете посочените по-горе стъпки
съответно за наклона на среза във
вертикална равнина 45°:
Освобождаване на ръкохватката 29,
Настройване на регулиращия винт 62.
При това стрелката на ъгломера 56 не трябва
да се измества.
Регулиране на силата на застопоряване на
опората за успоредно водене (вижте фиг. L)
След продължителна употреба силата на
затягане на опората за успоредно водене 8
може да намалее.
Затегнете гайката 64 така, че опората за
успоредно водене отново да се
застопорява здраво върху работния плот.
Регулиране на луфта на шейната за
изтласкване (вижте фигура M)
Ако след продължителна употреба луфтът на
шейната за изтласкване 1 се увеличи
твърде много, затегнете регулиращия винт
65.
Регулиране на вложката (вижте фигура N)
Проверка:
Предната страна на вложката 3 трябва да е в
равнината на работния плот или малко под
нея, задната страна трябва да е в равнината на
работния плот или малко над нея.
Настройване:
С помощта на четирите регулиращи винта
66 настройте нужната височина.
Съхраняване и транспортиране
(вижте фигура O)
Съхраняване на електроинструмента
Електроинструментът предоставя
възможността за застопоряване на шейната за
изтласкване, опорите и резервните циркуляри
при съхраняване.
Застопорете жълтата предпазна капачка 30
и лоста 24 на шейната за изтласкване 1.
Поставете електроинструмента в позиция
за транспортиране. (вижте «Позиция за
транспортиране», страница 378)
Демонтирайте спомагателната опора за
успоредно водене 18 от опората за
успоредно водене 8 или от ъгловата опора
16.
Поставете опорите (8, 16, 18) в съответните
им позиции и застопорете буталото за
изтласкване 22.
Навийте захранващия кабел на държачите
31.
С помощта на винта 19 можете да
монтирате и съхранявате един резервен
циркуляр в корпуса на
електроинструмента.
Пренасяне на електроинструмента
f За да се избегнат увреждания на
гръбначния стълб, електроинструментът
трябва да се пренася винаги от двама
души.
f При пренасяне на електроинструмента го
захващайте само за предвидените за
целта места, никога за удължителя 2 или
приспособлението за разширяване на
работния плот 9.
За повдигане или пренасяне захващайте
електроинструмента за предвидените за
целта повърхности 67 от двете страни на
стенда 11.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 382 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM