Български | 377
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Стационарно или мобилно монтиране
f За осигуряване на сигурна работа с
електроинструмента, преди да го
използвате, трябва да го монтирате на
равна и стабилна работна повърхност
(напр. работен тезгях).
Монтиране без подпорен стенд (вижте
фигура i)
Застопорете електроинструмента с
подходящи винтови съединения към
работната повърхност. За целта
използвайте отворите 20.
Монтиране с подпорен стенд
(вижте фигури k1k3 от страница 15)
За монтирането използвайте комплекта
крепежни елементи за «подпорния стенд» 68.
(24 винта с гайки за сглобяване, 4 винта с
гайки за застопоряване на
електроинструмента, 4 подложни шайби)
Сглобете и захванете с винтове подпорния
стенд 69. Затегнете винтовете добре.
Захванете електроинструмента към горната
повърхност на подпорния стенд. За целта
използвайте отворите 20 на
електроинструмента, както и
продълговатите отвори на стенда.
Смяна на работния инструмент
(вижте фигури j1 j4)
f Преди извършване на каквито и да е дей-
ности по електроинструмента изключ-
вайте щепсела от захранващата мрежа.
f При монтирането на циркулярния диск
работете с предпазни ръкавици. При
допир до циркулярния диск съществува
опасност да се нараните.
Изберете подходящ циркуляр за материала,
който ще режете.
Използвайте само режещи дискове, чиято
максимално допустима скорост на въртене е
по-висока от скоростта на въртене на празен
ход на Вашия електроинструмент.
Използвайте само циркулярни дискове, които
съответстват на посочените в това
ръководство за експлоатация данни и са
изпитани по EN 847-1 и обозначени по
съответния начин.
Демонтиране на циркулярния диск
Като използвате ключа «звезда» 17 като
лост повдигнете предния край на вложката
3 и я извадете от отворите 37.
Завъртете ръкохватката 12 обратно на
часовниковата стрелка, така че циркулярът
38 да бъде повдигнат до крайна горна
позиция спрямо работния плот.
Завъртете застопоряващата гайка 51 с
ключа «звезда» 17 (23 mm) и
едновременно издърпайте лоста за
блокиране на вала 50 докато усетите
прещракването му.
Задръжте лоста за блокиране на вала и
затегнете гайката, като я въртите обратно
на часовниковата стрелка.
Демонтирайте застопоряващия фланец 52.
Извадете циркулярния диск 38.
Монтиране на циркулярния диск
Ако е необходимо, почистете всички детайли,
които ще монтирате.
Поставете новия циркуляр на центроващия
фланец 52 на вала 53.
Упътване: Не използвайте прекалено малки
циркуляри. Междината между циркуляра и
разтварящия клин трябва да е най-много
5mm.
f При монтиране внимавайте посоката на
рязане на зъбите (означена със стрелка
върху циркулярния диск) да съвпада с
посоката на стрелката върху предпазния
кожух!
Поставете застопоряващия фланец 52 и
гайката 51.
Завъртете застопоряващата гайка 51 с
ключа «звезда» 17 (23 mm) и
едновременно издърпайте лоста за
блокиране на вала 50 докато усетите
прещракването му.
Затегнете гайката, като я въртите по посока
на часовниковата стрелка.
Отново поставете вложката 3.
(вижте фигура c3)
OBJ_BUCH-783-003.book Page 377 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM