162 | Svenska
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Funktionsbeskrivning
Läs noga igenom alla anvisningar.
Fel som uppstår till följd av att an-
visningarna nedan inte följts kan or-
saka elstöt, brand och/eller allvarli-
ga kroppsskador.
Ändamålsenlig användning
Elverktyget är avsett för stationär längs- och
tvärsågning i rak vinkel i trä. Härvid är horisonta-
la geringsvinklar mellan –60° och +60° samt
vertikala geringsvinklar mellan 90° och 45° möj-
liga.
Elverktyget har konstruerats för sågning av hårt
och mjukt trä, samt av spån- och fiberplattor.
Elverktyget får som bordcirkelsåg användas för
sågning av aluminium och andra icke-järnmetal-
ler.
Beakta sågklingans dimensioner. Centrumhålet måste utan
spel passa på verktygsspindeln. Använd inte reducerstycken el-
ler adapter.
Vid byte av sågklinga se till att sågsnittsbredden inte är mindre
och att sågklingans stamblad inte är tjockare än klyvknivens
tjocklek.
Visar låsknoppens funktion på vinkelanslaget vid inställning av
horisontella geringsvinklar.
Visar parallellanslagets eventuella lägen på bordsbreddningen.
Dekalens färger motsvarar skalans färger på den främre styrsta-
ven. Skalan visar alltefter parallellanslagets läge avståndet till
sågklingan.
Symbol Betydelse
140mm - 250mm
220mm - 520mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 162 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM