Norsk | 179
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Tekniske data
Støyinformasjon
Måleverdier for lyden funnet i henhold til
EN 61029.
Maskinens typiske A-bedømte støynivå er: Lyd-
trykknivå 97 dB(A); lydeffektnivå 110 dB(A).
Usikkerhet K=3 dB.
Bruk hørselvern!
Samsvarserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som
beskrives under «Tekniske data» stemmer over-
ens med følgende normer eller normative doku-
menter: EN 61029 jf. bestemmelsene i direktive-
ne 89/336/EØF, 98/37/EF (frem til 28.12.2009),
2006/42/EF (fra 29.12.2009).
EF-typetest nr. 3400636.01CE av notifisert kon-
trollinstans nr. 2140.
Tekniske underlag hos:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 04.07.2008
Montering
f Unngå en uvilkårlig starting av elektroverk-
tøyet. I løpet av monteringen og ved alle ar-
beider på elektroverktøyet må støpselet
ikke være tilkoblet strømtilførselen.
Leveranseomfang
Se også beskrivelsen av leve-
ranseomfanget på begynnelsen
av driftsinstruksen.
Kontroller før første igangsetting av elektroverk-
tøyet om alle nedenstående oppførte deler er
medlevert:
Bordsirkelsag
(formontert: Bord-breddeøker 9, sagblad 38,
innleggsplate 3)
–Bunnplate 35 med formonterte slisseskruer.
Bord-forlengelse 2
Festesett «Bord-forlengelse» 41
(2 føringsstaver, 2 skruer til sikring, 2 klipser,
2 korte festeknotter)
Parallellanlegg 8 og 10
Ekstra-parallellanlegg (aluminium) 18
med profilskinne 47
Ekstra-parallellanlegg (kunststoff) 49
Vinkelanlegg 16
Festesett «ekstra-parallellanlegg» 45
(4 korte skruer, 2 lange festeknotter 48,
2 firkantmutre og underlagsskiver)
Bordsirkelsag PTS 10
Produktnummer
3 603 L03 2..
Opptatt effekt
W 1400
Nominell spenning
V 230
Frekvens
Hz 50
Tomgangsturtall
min
-1
5000
Startstrøm-
begrensing
z
Vekt tilsvarende
EPTA-Procedure
01/2003
kg 23,5
Beskyttelsesklasse
/II
Maksimale arbeidsstykkemål se side 185.
Informasjonene gjelder for nominell spenning [U]
230/240 V. Ved lavere spenning og på visse nasjonale
modeller kan disse informasjonene variere noe.
Legg merke til produktnummeret på typeskiltet til elek-
troverktøyet ditt. Handelsbetegnelsene for de enkelte
elektroverktøyene kan variere.
Mål for egnede sagblad
Sagbladdiameter
mm 254
Stambladtykkelse
mm 1,8
Boringsdiameter
mm 30
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-783-003.book Page 179 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM