268 | Česky
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Stacionární nebo flexibilní montáž
f K zaručení bezpečné manipulace musíte
elektronářadí před použitím namontovat na
rovnou a stabilní pracovní plochu (např.
pracovní stůl).
Montáž bez podstavce (viz obrázek i)
Upevněte elektronářadí pomocí vhodného
šroubového spoje na pracovní plochu. K
tomu slouží otvory 20.
Montáž s podstavcem
(viz obrázky k1k3 od strany 15)
Pro montáž použijte upevňovací sadu
Podstavec 68. (24 šroubů s maticemi pro
sestavení, 4 šrouby s maticemi pro upevnění
elektronářadí, 4 podložky)
Podstavec 69 sešroubujte dohromady.
Šrouby pevně utáhněte.
Elektronářadí upevněte na pokládací plochu
podstavce. K tomu slouží otvory 20 na
elektronářadí a též podélné otvory na
podstavci.
Výměna nástroje (viz obrázky j1 j4)
f Před každou prací na elektronářadí vytáh-
něte zástrčku ze zásuvky.
f Při montáži pilového kotouče noste
ochranné rukavice. Při kontaktu s pilovým
kotoučem existuje nebezpečí poranění.
Zvolte pro materiál, jež chcete opracovávat,
vhodný pilový kotouč.
Používejte pouze pilové kotouče, jejichž
maximální dovolená rychlost je vyšší než počet
otáček při běhu naprázdno Vašeho
elektronářadí.
Používejte pouze pilové kotouče, jež odpovídají
charakteristickým údajům uvedeným v tomto
návodu k obsluze a jsou zkoušeny podle
EN 847-1 a příslušně označeny.
Vymontování pilového kotouče
Pomocí očkového klíče 17 nadzdvihněte
vpředu vkládací desku 3 a odstraňte ji z
vybrání 37.
Otáčejte ruční kolo 12 až na doraz proti
směru hodinových ručiček tak, aby se pilový
kotouč 38 nacházel v nejvyšší možné poloze
nad stolem pily.
Otáčejte upínací maticí 51 pomocí očkového
klíče 17 (23 mm) a současně táhněte za
páčku aretace vřetene 50 zaskočí.
Podržte páčku aretace vřetene přitaženou a
odšroubujte upínací matici proti směru
hodinových ručiček.
Sejměte upínací přírubu 52.
Odejměte pilový kotouč 38.
Namontování pilového kotouče
Je-li to nutné, očistěte před namontováním
všechny montované díly.
Nasaďte nový pilový kotouč na upínací
přírubu 52 nástrojového vřetene 53.
Upozornění: Nepoužívejte žádné příliš malé
pilové kotouče. Mezera mezi pilovým kotoučem
a rozpěrným klínem smí činit maximálně 5 mm.
f Při namontování dbejte na to, aby směr
břitů zubů (směr šipky na pilovém kotouči)
souhlasil se směrem šipky na ochranném
krytu!
Nasaďte upínací přírubu 52 a upínací matici
51.
Otáčejte upínací maticí 51 pomocí očkového
klíče 17 (23 mm) a současně táhněte za
páčku aretace vřetene 50 zaskočí.
Upínací matici pevně utáhněte proti směru
hodinových ručiček.
Opět vložte vkládací desku 3
.
(viz obrázek c3)
OBJ_BUCH-783-003.book Page 268 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM