Slovensky | 291
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Prenášanie elektrického náradia
f Prenášajte toto elektrické náradie vždy vo
dvojici, aby ste sa vyhli poraneniam
chrbtice.
f Pri preprave elektrického náradia
používajte len transportné prvky náradia,
nikdy však nepoužívajte na prenášanie
ochranné prvky náradia ani predĺženie
rezacieho stola 2 alebo rozšírenie rezacieho
stola 9.
Ak chcete náradie nadvihnúť alebo
transportovať, chyťte ho za priehlbiny na
lepšie držanie 67 umiestnené na boku
rezacieho stola 11.
Údržba a servis
Údržba a čistenie
f Pred každou prácou na ručnom elektrickom
náradí vytiahnite zástrčku náradia zo
zásuvky.
Ak by prístroj napriek starostlivej výrobe a
kontrole predsa len prestal niekedy fungovať,
treba dať opravu vykonať autorizovanej
servisnej opravovni elektrického náradia Bosch.
Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhrad-
ných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne
10-miestne vecné číslo uvedené na typovom
štítku výrobku.
Čistenie
Ručné elektrické náradie a jeho vetracie štrbiny
udržiavajte vždy v čistote, aby ste mohli
pracovať kvalitne a bezpečne.
Po každej práci odstráňte prach a triesky
vyfúkaním tlakovým vzduchom alebo
odstránením pomocou štetca.
Príslušenstvo
Podstavec. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 001 967
Pílové listy na rezanie dreva, platní, drevených
obkladových materiálov a na lišty
Pílový list 254 x 30 mm,
40 zubov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 443
Pílový list 254 x 30 mm,
60 zubov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 444
Servisné stredisko a poradenská služba
pre zákazníkov
Servisné stredisko Vám odpovie na otázky
týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako
aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a
informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj
na web-stránke:
www.bosch-pt.com
Tím poradenskej služby pre zákazníkov Bosch
Vám rád pomôže aj pri problémoch týkajúcich sa
kúpy a nastavenia produktov a príslušenstva.
Slovakia
Tel.: +421 (02) 48 703 800
Fax: +421 (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk
Likvidácia
Ručné elektrické náradie, príslušenstvo a obal
treba dať na recykláciu šetriacu životné
prostredie.
Na recyklovanie podľa jednotlivých druhov sú
súčiastky z plastu označené.
Len pre krajiny EÚ:
Neodhadzujte ručné elektrické
náradie do komunálneho odpadu!
Podľa Európskej smernice
2002/96/ES o starých elektric-
kých a elektronických výrobkoch a
podľa jej aplikácií v národnom
práve sa musia už nepoužiteľné elektrické pro-
dukty zbierať separovane a dať na recykláciu
zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.
Zmeny vyhradené.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 291 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM