Norsk | 181
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Innstill sagbladet på 90° og trekk låseknot-
ten 29 fast. (se også «Innstilling av vertikal
gjæringsvinkel», side 184)
Merk: Spaltekilen må være i flukt med sagbla-
det, for å forhindre at arbeidsstykket klemmer
fast.
Til slutt monterer du innleggsplaten 3 igjen.
Hekt da innleggsplaten inn i utsparingene 37
og trykk deretter innleggsplaten ned til den
smekker i lås i sagbordet.
Montering av beskyttelsesdeksel (se bilde d)
Til montering bruker du festesettet «Vernedek-
sel» 40. (skrue, mutter, underlagsskive)
–Skyv skruen 40 gjennom boringene på verne-
dekselet og på spaltekniven.
Firkanten på skruen må gå i lås i den tilsva-
rende utsparingen på vernedekselet.
Sett underlagsskiven og mutteren på.
Trekk mutteren fast med ringsnøkkelen 17
(13 mm), slik at vernedekselet holder av seg
selv i enhver posisjon.
Montering av bordforlengelsen
(se bildene e1e2)
Til montering bruker du festesettet «Bord-for-
lengelse» 41. (2 føringsstaver, 2 skruer til sik-
ring, 2 klipser, 2 korte festeknotter)
Skyv de to føringsstavene med gjengeborin-
gene foran helt inn i boringene på bordforlen-
gelsen 2.
Skru gummibufferen 42bordforlengelsen.
Sett klipsene til låsing inn i boringene på fø-
ringsstavene.
Skyv deretter bordforlengelsen med de to fø-
ringsstavene inn i de tilsvarende holderne un-
der sagbordet.
Skru skruene til sikring mot uttrekking inn i
de tilsvarende gjengene.
Skru festeknottene 23 inn i de passende
gjengene under sagbordet.
Montering av vinkelanlegg
(se bildene f1f2)
Før skinnen 43 til vinkelanlegget 16 inn i en
av de tilsvarende føringsnotene 21 til sagbor-
det.
Merk: Posisjonen til vinkelanlegget kan fikseres
i venstre føringsnot ved å dreie på låseknotten
44 på skyvesleiden.
Ved behov monterer du ekstra-parallellanleg-
get 18 av aluminium med medlevert festesett
45 på vinkelanlegget. (2 korte skruer,
2 firkantmutre og underlagskiver)
Merk: Pass da på at ekstra-parallellanlegget lig-
ger helt på sagbordet.
Avstanden mellom sagblad og ekstra-parallellan-
legg må være maksimal 15 mm.
Montering av parallellanlegget
(se bildene g1g3)
Parallellanlegget 8 kan plasseres på venstre el-
ler høyre side av sagbladet.
Skru spenngrepet 46 inn i den passende
gjengen foran på parallellanlegget.
Sett parallellanlegget først bak på sagbordet.
Plasser så parallellanlegget i føringsnoten
15. Parallellanlegget kan nå forskyves på hvil-
ken som helst måte.
Til låsing av parallellanlegget trykker du
spenngrepet 46 ned.
Ved saging av smale arbeidsstykker og ved sa-
ging av vertikale gjæringsvinkler må ekstra-pa-
rallellanlegget 18 av aluminium monteres på pa-
rallellanlegget 8.
I dette tilfellet kan du feste ekstra-parallellanleg-
get 49 av kunststoff på vinkelanlegget.
Skyv profilskinnen 47 inn i noten på den kor-
te siden av ekstra-parallellanlegget 18.
Sett profilskinnen slik foran parallellanlegget
8 at boringene på begge delene går i flukt.
Skyv festeknottene 48 gjennom sideboringe-
ne på parallellanlegget og trekk dem fast.
Ved saging av høye, smale arbeidsstykker
du montere ekstra-parallellanlegget 18 av alumi-
nium direkte på parallellanlegget 8.
Fest ekstra-parallellanlegget 18 med de 2 fir-
kantmutrene fra festesettet 45 og festeknot-
tene 48 direkte på parallellanlegget 8.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 181 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM