Polski | 241
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
b) Należy nosić osobiste wyposażenie
ochronne i zawsze okulary ochronne. No-
szenie osobistego wyposażenia ochron-
nego maski przeciwpyłowej, obuwia
z podeszwami przeciwpoślizgowymi,
kasku ochronnego lub środków ochrony
słuchu (w zależności od rodzaju i zastoso-
wania elektronarzędzia) zmniejsza
ryzyko obrażeń ciała.
c) Należy unikać niezamierzonego urucho-
mienia narzędzia. Przed włożeniem wty-
czki do gniazdka i/lub podłączeniem do
akumulatora, a także przed podniesie-
niem lub przeniesieniem elektronarzę-
dzia, należy upewnić się, że elektrona-
rzędzie jest wyłączone. Trzymanie palca
na wyłączniku podczas przenoszenia elek-
tronarzędzia lub podłączenie do prądu
włączonego narzędzia, może stać się przy-
czyną wypadków.
d) Przed włączeniem elektronarzędzia, na-
leży usunąć narzędzia nastawcze lub klu-
cze. Narzędzie lub klucz, znajdujący się
w ruchomych częściach urządzenia mogą
doprowadzić do obrażeń ciała.
e) Należy unikać nienaturalnych pozycji
przy pracy. Należy dbać o stabilną pozy-
cję przy pracy i zachowanie równowagi.
W ten sposób możliwa będzie lepsza kon-
trola elektronarzędzia w nieprzewidzia-
nych sytuacjach.
f) Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie
należy nosić luźnego ubrania ani biżu-
terii. Włosy, ubranie i rękawice należy
trzymać z daleka od ruchomych części.
Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać wciągnięte przez ruchome
części.
g) Jeżeli istnieje możliwość zamontowania
urządzeń odsysających i wychwytują-
cych pył, należy upewnić się, że są one
podłączone i będą prawidłowo użyte.
Użycie urządzenia odsysającego pył może
zmniejszyć zagrożenie pyłami.
4) Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektro-
narzędzi
a) Nie należy przeciążać urządzenia. Do
pracy używać należy elektronarzędzia,
które są do tego przewidziane. Odpo-
wiednio dobranym elektronarzędziem
pracuje się w danym zakresie wydajności
lepiej i bezpieczniej.
b) Nie należy używać elektronarzędzia,
którego włącznik/wyłącznik jest uszko-
dzony. Elektronarzędzie, którego nie
można włączyć lub wyłączyć jest niebez-
pieczne i musi zostać naprawione.
c) Przed regulacją urządzenia, wymianą
osprzętu lub po zaprzestaniu pracy na-
rzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę
z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten
środek ostrożności zapobiega nieza-
mierzonemu włączeniu się elektro-
narzędzia.
d) Nieużywane elektronarzędzia należy
przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci. Nie należy udostępniać narzę-
dzia osobom, które go nie znają lub nie
przeczytały niniejszych przepisów.
Używane przez niedoświadczone osoby
elektronarzędzia są niebezpieczne.
e) Konieczna jest należyta konserwacja
elektronarzędzia. Należy kontrolować,
czy ruchome części urządzenia działają
bez zarzutu i nie są zablokowane, czy
części nie są pęknięte lub uszkodzone
w taki sposób, który miałby wpływ na
prawidłowe działanie elektronarzędzia.
Uszkodzone części należy przed użyciem
urządzenia oddać do naprawy. Wiele
wypadków spowodowanych jest przez
niewłaściwą konserwację elektro-
narzędzi.
f) Należy stale dbać o ostrość i czystość
narzędzi tnących. O wiele rzadziej docho-
dzi do zakleszczenia się narzędzia
tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzyma-
ne. Zadbane narzędzia łatwiej się też pro-
wadzi.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 241 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM