Slovensky | 275
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
b) Noste osobné ochranné pomôcky a
používajte vždy ochranné okuliare.
Nosenie osobných ochranných pomôcok,
ako je ochranná dýchacia maska,
bezpečnostná pracovná obuv. ochranná
prilba alebo chrániče sluchu, podľa druhu
ručného elektrického náradia a spôsobu
jeho použitia znižujú riziko poranenia.
c) Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu
ručného elektrického náradia do čin-
nosti. Pred zasunutím zástrčky do zásuv-
ky a/alebo pred pripojením akumulátora,
pred chytením alebo prenášaním ruč-
ného elektrického náradia sa vždy
presvedčte sa, či je ručné elektrické
náradie vypnuté. Ak budete mať pri pre-
nášaní ručného elektrického náradia prst
na vypínači, alebo ak ručné elektrické
náradie pripojíte na elektrickú sieť zapnu-
té, môže to mať za následok nehodu.
d) Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z
neho nastavovacie náradie alebo kľúče
na skrutky. Nastavovací nástroj alebo
kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti
ručného elektrického náradia, môže
spôsobiť vážne poranenia osôb.
e) Vyhýbajte sa abnormálnym polohám
tela. Zabezpečte si pevný postoj, a ne-
prestajne udržiavajte rovnováhu. Takto
budete môcť ručné elektrické náradie v
neočakávaných situáciách lepšie kontro-
lovať.
f) Pri práci noste vhodný pracovný odev.
Nenoste široké odevy a nemajte na sebe
šperky. Vyvarujte sa toho, aby so Vaše
vlasy, odev a rukavice dostali do
blízkosti rotujúcich súčiastok náradia.
Voľný odev, dlhé vlasy alebo šperky môžu
byť zachytené rotujúcimi časťami ručného
elektrického náradia.
g) Ak sa dá na ručné elektrické náradie na-
montovať odsávacie zariadenie a zaria-
denie na zachytávanie prachu, presvedč-
te sa, či sú dobre pripojené a správne
používané. Používanie odsávacieho zaria-
denia a zariadenia na zachytávanie prachu
znižuje riziko ohrozenia zdravia prachom.
4) Starostlivé používanie ručného
elektrického náradia a manipulácia s ním
a) Ručné elektrické náradie nikdy nepreťa-
žujte. Používajte také elektrické náradie,
ktoré je určené pre daný druh práce.
Pomocou vhodného ručného elektrického
náradia budete pracovať lepšie a bezpeč-
nejšie v uvedenom rozsahu výkonu
náradia.
b) Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické
náradie, ktoré má pokazený vypínač.
Náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo
vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť
do opravy odborníkovi.
c) Skôr ako začnete náradie nastavovať
alebo prestavovať, vymieňať
príslušenstvo alebo skôr, ako odložíte
náradie, vždy vytiahnite zástrčku
sieťovej šnúry zo zásuvky. Toto preven-
tívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému
spusteniu ručného elektrického náradia.
d) Nepoužívané ručné elektrické náradie
uschovávajte tak, aby bolo mimo dosahu
detí. Nedovoľte používať pneumatické
náradie osobám, ktoré s ním nie sú
dôverne oboznámené, alebo ktoré si ne-
prečítali tieto Pokyny. Ručné elektrické
náradie je nebezpečné vtedy, keď ho
používajú neskúsené osoby.
e) Ručné elektrické náradie starostlivo oše-
trujte. Kontrolujte, či pohyblivé súčiast-
ky bezchybne fungujú alebo či nebloku-
jú, či nie sú zlomené alebo poškodené
niektoré súčiastky, ktoré by mohli nega-
tívne ovplyvňovať správne fungovanie
ručného elektrického náradia. Pred pou-
žitím náradia dajte poškodené súčiastky
vymeniť. Veľa nehôd bolo spôsobených
nedostatočnou údržbou elektrického
náradia.
f) Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.
Starostlivo ošetrované rezné nástroje s
ostrými reznými hranami majú menšiu
tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú
viesť.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 275 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM